Barnastma

För fullständigt vårdprogram för barnastma på LINDA se Vård – Vårdpraxis – Barn - Astma hos barn - vårdprogram

Se även läkemedelsboken.se samt Barnläkarföreningens hemsida https://aol.barnlakarforeningen.se/riktlinjer/riktlinjer-allergi/

Definition
Alla obstruktiva besvär hos barn över 2 år får diagnosen astma. För barn <2 år utan annan atopisk sjukdom ställs astmadiagnos vid 3:e episoden med obstruktivitet. Barn <2 år med atopisk sjukdom, (vanligtvis eksem eller födoämnesallergi), får diagnosen astma redan vid första obstruktiva episoden.

Akut behandling
Se Linda - Vårdpraxis - Covid-19 - Andning – Astma/KOL, akuta inhalationer, spacers och masker - Covid 19

Underhållsbehandling av barnastma
Diagnos och behandling av barn med lindrig astma sköts av allmänläkare enligt behandlingstrappor nedan:

Barn < 3år som är kontrollerade på steg 1
Barn > 3år och < 7år som är kontrollerade på steg 1-2
Barn > 7 år som är kontrollerade på steg 1-3

Kortverkande ß2-agonist (SABA)

salbutamol

inh spray

Ventoline Evohaler (med spacer)

 

inh spray

Airomir (med spacer)

Inhalationssteroid (ICS)

flutikason

inh spray

Flutide Evohaler (med spacer)

Alla barn som är < 1 år och barn < 3 år som ej är kontrollerade på steg 1 sköts av barnkliniken.

Barn 1–5 år: Dygnsdos 100-250 µg fördelat på 2 administreringstillfällen tillsammans med en spacer med ansiktsmask. Barn > 3-4 år kan dock ofta med fördel inhalera direkt från munstycket på spacern. En del barn kan klara sig med en underhållsbehandling på 50 µg/dygn mellan exacerbationer. Engångsdosering ges med fördel på morgonen.

Leukotrienantagonist (LTRA)

montelukast

granulat, tuggtablett

t.ex. Montelukast*

6 månader till 5 år: 4 mg dagligen.

Långverkande ß2-agonist (LABA) (barn > 4 år)

salmeterol

inh spray

Serevent Evohaler (med spacer)

Kombinationspreparat (ICS/LABA) (barn > 4 år)

flutikason + salmeterol

inh spray

Seretide Evohaler mite

 

 

Seretide Evohaler (med spacer)

OBS! använd gärna högre steroiddos, budesonid 400 µgx2 alt. flutikason 250 µgx2 initialt för att dämpa inflammationen. Denna dos bör minskas senast efter 4 veckor.

Kortverkande ß2-agonist (SABA)

salbutamol

inh pulver

Buventol Easyhaler    

 

inh pulver

Ventilastin Novolizer

 

inh spray

Ventoline Evohaler (med spacer)

 

inh spray

Airomir (med spacer)

För de som absolut föredrar inhalatorn Turbuhaler finns Bricanyl Turbuhaler som dock är klart dyrare än övriga SABA i pulverform. Spray ska alltid användas med spacer för bättre deponering.

Inhalationssteroid (ICS)

I första hand

budesonid

inh pulver

Giona Easyhaler

 

inh pulver

Novopulmon Novolizer

 

inh pulver

Pulmicort turbuhaler

I andra hand

flutikason

inh pulver

Flutide Diskus

 

inh spray

Flutide Evohaler (med spacer)

Giona, Novopulmon och Pulmicort har väsentligen lika pris. Flutide Diskus är dyrast. För att Novolizer-inhalatorn ska vara kostnadseffektiv gäller det att endast skriva ut en inhalator per år och i övrigt refill.

Vid extrem komjölksproteinallergi är Pulmicort Turbuhaler den enda pulverinhalator som är garanterat fri från komjölksprotein (och laktos). Inhalationssprayer innehåller inte komjölksprotein eller laktos.

Vid byte från budesonid till flutikason halveras dosen initialt då flutikason är dubbelt så potent.

Leukotrienantagonist (LTRA)

montelukast

tuggtabl, tabl

t.ex. Montelukast*

6-14 år: 5 mg dagligen
15 år och äldre; 10 mg dagligen

Långverkande ß2-agonist (LABA)

formoterol

inh pulver

Formatris Novolizer

 

inh pulver

Oxis Turbuhaler

salmeterol

inh spray

Serevent Evohaler (med spacer)

 

inh pulver

Serevent Diskus

Kombinationspreparat (ICS/LABA)

budesonid +formoterol

inh pulver

Bufomix Easyhaler

flutikason + salmeterol

inh spray

Seretide Evohaler mite

 

 

Seretide Evohaler (med spacer)

 

inh pulver

Seretide Diskus mite

Om patienten absolut föredrar Turbuhaler som inhalator finns alternativet Symbicort Turbuhaler (formoterol+budesonid) som dock är avsevärt dyrare.

Bufomix 80/4,5 µg och Symbicort Turbuhaler mite 80/4,5 µg är indicerade till barn från 6 års ålder i dosering 1-2 inhalationer 2 gånger dagligen. Bufomix Easyhaler 160/4,5 µg och Symbicort Turbuhaler 160/4,5 µg är godkända för användning till ungdomar från 12 års ålder i dosering 1-2 inhalationer 2 gånger dagligen.

Lägsta effektiva dos (ned till 1 dos dagligen) som ger symtomkontroll eftersträvas.

Kombinationspreparat rekommenderas i första hand vid misstanke om complianceproblem.

OBS! mätning av längd och vikt bör optimalt ske 2 gånger per år för ALLA barn med astma eftersom avvikelse i tillväxt kan avspegla underbehandlad astma. Särskild observans vid kontinuerlig steroidbehandling >3 månader/år. För mer info se vårdpraxis: Astma hos barn-Vårdprogram

För värdering av egenskattning av astman senaste månaden använd symtomscore med ACT, se vårdpraxis ACT.

För rådgivning om allergi, allergisanering vid sensibilisering och symtom samt vikten av regelbunden motion se

https://aol.barnlakarforeningen.se/riktlinjer/riktlinjer-allergi/ I det nationella astmavårdprogrammet finns sedan 2015 ett 5:e steg i behandlingstrappan för barn med astma. Barn med behov av steg-5-astmabehandling ska skötas inom specialistsjukvården.

Andningsbehållare (spacer) och masker.

Från 5-6 år kan barnet ofta klara en pulverinhalator. Innan dess ges behandling med spray via spacer. Observera att barn som går över till pulverinhalator kan behöva behålla spray + spacer parallellt under en tid, för behandling vid astmaexacerbationer.

Barn >3-4 år kan med fördel inhalera direkt från munstycket på spacern.
Barn < 10 kg: 10 andetag/puff. Barn > 10 kg: 5 andetag/puff.

Optichamber Diamond och Vortex andningsbehållare passar till alla sprayer. De nya Vortex kan diskas i diskmaskin. Optichamber Diamond har en visselfunktion om man andas in för hårt och en flärp som gör det lätt att räkna andetag.

För förskrivning i NCS Cross välj Patient/Hjälpmedelskort.

Varunummer i NCS Cross

739565

OptiChamber Diamond med ansiktsmask, small <18 mån

739566

OptiChamber Diamond med ansiktsmask, medium 1-5 år

739567

OptiChamber Diamond med ansiktsmask, large >5 år/vuxen

733084

OptiChamber Diamond, endast spacer utan mask

733081

OptiChamber Diamond Lite Touch ansiktsmask, small <18 mån

733082

OptiChamber Diamond Lite Touch ansiktsmask, medium 1-5 år

733083

OptiChamber Diamond Lite Touch ansiktsmask, large >5 år/vuxen

738089

Vortex med munstycke

732202

Vortex ansiktsmask 0-2 år

738087

Vortex ansiktsmask 2-4 år

*utbytbart