Brist på B-vitaminer och Folsyra

Vitaminbrist kan bero på bristande näringsupptag eller malabsorbtion. Serumfolat och serumzink är ofta de ämnen som sjunker först vid malabsorbtion orsakad av tunntarmsjukdom. 8 % av befolkningen har även folatbrist på grund av homozygot mutation av genen för enzymet metylentetrahydrofolatreduktas (MTHFR).

Brist på vitamin B12 kan vara relaterade till sjukdomar i ileum men kan också vara orsakade av autoimmun gastrit. Vitamin B1 (Tiamin) spelar en viktig roll i glukosmetabolismen. Lindrig tiaminbrist leder till neuropati och svårare brist kan leda till Wernicke encefalopati. Alkoholberoende är den vanligaste orsaken till tiaminbrist men även obesitaskirurgi kan vara en orsak. Frikostig profylax av tiamin till riskgrupper rekommenderas. Magnesium är en viktig kofaktor till tiamin och magnesiumbrist kan förvärra konsekvenserna av tiaminbrist. Som profylax ges peroral B-vitaminsubstitution men vid misstanke om befarat Wernicke encefalopati krävs höga doser tiaminer genom infusion med eventuellt tillägg av magnesium.

 

 

Remissionsbehandling

Underhållsbehandling

Folsyra

Folsyra 1 mg, 2 tabletter 2–3 gånger/dag i ca 2 veckor

Folsyra 1 mg, 1 tablett 1 gång dagligen

Vitamin B12

Cyanokobalamin 2 mg peroralt 2 gånger dagligen i 1 månad
eller
hydroxokobalamin 1 mg injiceras intramuskulärt eller subkutant var till varannan dag i 7–14 dagar

Cyanokobalamin 1 mg peroralt dagligen
eller
hydroxokobalamin 1 mg injiceras med 1–3 månaders intervall (se produktresumé/FASS)

Vitamin B1

För akut behandling av Wernicke Korsakoff hänvisas till PM på sjukhus

Peroral behandling med Beviplex-preparat.