Brist på B-vitaminer och Folsyra

Vitaminbrist kan bero på bristande näringsupptag eller malabsorbtion. Serum folat och serum zink är ofta de ämnen som sjunker först vid malabsorbtion orsakad av tunntarmsjukdom. 8% av befolkningen har även folatbrist på grund av homozygot mutation av genen för enzymet metylentetrahydrofolatreduktas (MTHFR).

Brist på vitamin B12 kan vara relaterade till sjukdomar i ileum men kan också vara orsakade av autoimmun gastrit. Vitamin B1 (Tiamin) spelar en viktig roll i glukosmetabolismen. Lindrig tiaminbrist leder till neuropati och svårare brist kan leda till Wernicke encefalopati. Alkoholberoende är den vanligaste orsaken till tiaminbrist men även obesitaskirurgi kan vara en orsak. Frikostig profylax av tiamin till riskgrupper rekommenderas. Magnesium är en viktig kofaktor till tiamin och magnesiumbrist kan förvärra konsekvenserna av tiaminbrist. Som profylax ges peroral B-vitaminsubstitution men vid misstanke om befarat Wernicke encefalopati krävs höga doser tiaminer genom infusion med eventuellt tillägg av magnesium.

Folsyra

Remissionsbehandling: Folsyra 1 mg, 2 tabletter 2–3 gånger/dag i ca 2 veckor
Underhållsbehandling: Folsyra 1 mg, 1 tablett 1 gång dagligen

Vitamin B12

Remissionsbehandling: Cyanokobalamin 2 mg peroralt 2 gånger dagligen i 1 månad eller hydroxokobalamin 1 mg injiceras intramuskulärt eller subkutant var till varannan dag i 7–14 dagar
Underhållsbehandling: Cyanokobalamin 1 mg peroralt dagligen eller hydroxokobalamin 1 mg injiceras med 1–3 månaders intervall (se produktresumé/FASS)

Vitamin B1

Remissionsbehandling: Tiamin 400-500 mg iv under tre dygn eller till dess tydlig klinisk förbättring av Wernicke symtom noteras, därefter minst 200 mg/dygn under 5 dygn. Magnesium som tillägg kan övervägas (20 mmol/1000 ml NaCl). Starta Tiamin innan intag av kolhydrater. Tiacur ges då höga doser tiamin behöver ges. En Neurobion ampull på 3 ml innehåller endast 100 mg Tiamin men Neurobion kan ges som uppladdning då misstanken om pågående Wernicke är låg
Underhållsbehandling: Peroral behandling med Beviplex preparat.