Indikationer för Gastroskopi

Dyspepsi är i sig ingen indikation för gastroskopi utan även nedanstående krav bör vara uppfyllda. Inför gastroskopi bör om möjligt PPI-behandling vara utsatt (ca 2 v)

*** hög prioritet, ** intermediär prioritet, * låg prioritet men bör göras.

 

Prioritet

Hematemes

***

Melena/påtaglig järnbristanemi

***

Sväljningsbesvär

***

Järnbrist/järnbristanemi hos man eller postmenopausal kvinna

**

Terapiresistent gastroesofagal reflux

**

Ofrivillig viktnedgång

**

Frekventa kräkningar

**

Dyspepsi med Helicobacter pylori positivitet och/eller NSAID bruk

**

Nydebuterad dyspepsi > 50 år

**

Antikroppar mot transglutaminas

*

Hereditet för ventrikelcancer

*