Artros

Vid artros som omfattar större leder är fysisk träning essentiell för att reducera smärtan. Vid besvär är det lämpligt att patienten får kontakt med sjukgymnast eller artrosskola. Många artrospatienter behöver långvarig smärtreducerande behandling. Paracetamol är förstahandspreparatet. Vid episoder med accentuerade besvär kan man byta till NSAID under en kortare tid. Det finns inte vetenskapligt stöd för att glukosamin har effekt på artros.

Vid svårare smärttillstånd kan opioider bli aktuella (se smärtkapitlet). Om det finns svullnad eller andra tecken på inflammation i leden kan kortisoninjektion ha effekt. Kortisoninjektion bör dock inte ges mer än högst var tredje månad.

Vid val av kortisonpreparat för intraartikulär injektion i knäled föredras triamcinolon hexacetonid p.g.a. att det har betydligt längre effektduration än metylprednisolon. I mindre leder väljs i första hand metylprednisolon p.g.a. att det är mindre vävnadsretande.

paracetamol

tabl

t.ex. Alvedon*

naproxen

tabl

t.ex. Pronaxen*

triamcinolon hexacetonid

inj

Lederspan*

metylprednisolon

inj

Depo-Medrol

*utbytbart