Medel vid migrän

Akut behandling, förstahandsval

ASA+ koffein  

Bamyl-koffein

paracetamol    

t.ex. Alvedon*

naproxen

t.ex. Pronaxen*

Vid otillräcklig effekt kan ovanstående medel kombineras med metoklopramid (Primperan) för antiemetisk och gastrointestinal motilitetsbefräm­jande verkan. OBS att extrapyramidala biverkningar förekommer med metoklopramid, särskilt hos yngre.

Akut behandling, andrahandsval

sumatriptan

50 mg

t.ex. Sumatriptan*

Vid otillräcklig effekt av förstahandsval ovan bör ett triptanläkemedel provas. Det finns flera olika men de som ingår i lä­kemedelsförmånen är relativt lika avseende effekt och biverkningsprofil. Tablettformerna av sumatriptan, rizatriptan och zolmitriptan finns som generika. Sumatriptan utgör det billigaste alternativet. Andra triptanläkemedel subventioneras endast när sumatriptan inte ger tillräcklig effekt. Använd övriga beredningsformer (nässpray, suppositorium, injektion) endast i utvalda fall eftersom kostnaden per dos skiljer sig avsevärt. Hjärtinfarkt, koronarkärlsspasm och angina pectoris är sällsynta men väl­kända biverkningar av triptaner. För vissa patienter krävs därför särskilt övervägande om behandling med triptaner är lämplig.

Akut behandling, tredjehandsval

rizatriptan

10 mg

t.ex. Rizatriptan*

Om dålig effekt av peroral behandling och kvarstående misstanke om migrän som orsak till huvudvärk, får nedsatt läkemedelsabsorption misstänkas och annan beredningsform övervägas. I stigande kostnadsordning utgörs dessa av suppositorium, smälttablett, nässpray och injektionsbehandling.

Profylaktisk behandling

propranolol

t.ex. Propranolol*

metoprolol

t.ex. Metoprolol*

Behandling av barn: migrän hos barn och ungdomar berörs under rubriken ”Huvudvärk hos barn och ungdomar” i kapitlet Huvudvärk i Läkemedelsboken. För övriga diagnoser nedan rekommenderas samråd med barnneurolog.

* utbytbart