Torra ögon

Torrt öga är en term som beskriver ett tillstånd med bristande funktion hos tårfilmen i ögat. Oavsett orsak finns ingen kurativ behandling, utan all te­rapi inriktar sig på att lindra symtomen. Försök eliminera faktorer i om­givningen som kan påverka tårfilmen negativt. Kontrollera mediciner (anti­kolinergika minskar tårsekretionen, många ögondroppar har oönskade ef­fekter på tårfilmen). Rekommendera patienten att installera luftfuk­tare, hellre ha litet nedsänkt (minskar ögonspringan) än upphöjd bildskärm vid datorarbete och blinka medvetet vid synkrävande sysselsättning.

All behandling individualiseras och man får pröva sig fram. Förskrivning av tårsubstitut på recept rekommenderas endast då starka medicinska skäl föreligger, d.v.s. då det finns en klar risk för bestående skador på ögat om dropparna ej används, t.ex. vid keratokonjunktivitis sicca, facialispares eller endokrin oftalmopati. Generellt gäller att ju torrare öga desto mer frekvent administrering av tårsubstitut (går ej att överdosera) och desto mer viskösa preparat (ger dock mer dimsyn). Vanligt doseringsintervall är 4-8 ggr/dag, eller oftare. Man bör eftersträva att und­vika konserveringsmedel som har en toxisk effekt på korneas och konjunk­tivas, av grundsjukdomen redan skadade, epitel. Viscotears och Oftagel har likvärdig och något längre effekt jämfört med Celluvisc. Oftagel har en mjukare plast i endospipetten, vilket gör den mer lättanvänd för personer med handproblem. Salvberedningar kan an­vändas till natten. Svårbehandlade fall som kan behöva annan behandling eller åtgärd remitteras till specialist.

Lättare besvär

povidon

ögondr+

Oculac

Mer uttalade besvär

carmellos (carboxymetylcellulosa 1 %)

ögondr +

Celluvisc

carbomer (0,2 %)

ögondr (gel)+

Viscotears*

carbomer (0.25%)

ögondr (gel)+

Oftagel

Till natten samt vid mycket uttalade besvär

paraffin + vaselin

ögonsalva+

Oculentum simplex APL

+ ögonläkemedel där konserveringsmedelsfria alternativ finns * utbytbart