Hur länge skall man behandla?

Behandlingstidens längd baseras alltid på en individuell bedömning. Klinisk kontroll rekommenderas vartannat år under pågående behandling, värdera:

  • Följsamhet till behandling, tas läkemedlen på rätt sätt?
  • Ny fraktur, längdminskning?
  • Andra/nya riskfaktorer för osteoporos och fraktur tillkommit? Ex. insatt peroralt kortison.
  • Värdera aktuell fallrisk. Har patienten fallit? Hur? Skada? Nya läkemedel eller andra riskfaktorer för fall och skada?
  • Finns risker med fortsatt behandling t.ex. försämrad njurfunktion?

Om nytillkomna frakturer och/eller uttalad längdminskning under behandlingen tas ställning till DXA och eventuellt terapibyte. Frakturer under det första halvåret på benspecifik läkemedelsbehandling räknas inte som terapisvikt. Vid välfungerande behandling är det inte nödvändigt med uppföljande DXA för behandlingskontroll. Vid behov kontakt med eller remiss till osteoporosspecialist.

Hos patienter med bisfosfonater värderas den fortsatta behandlingsindikationen efter cirka 5 år (perorala) resp. 3 år (iv).

  • Är patienten frakturfri, inte har minskat signifikant i längd och utan nytillkomna riskfaktorer för osteoporos/fraktur görs klinisk värdering och eventuellt DXA för ställningstagande till behandlingsuppehåll/avslut. Klinisk kontroll och ställningstagande till ny DXA 2-3 år efter avslutad behandling. Patienten kan fortsatt vara utan behandling om bentätheten är stabil med T-score > -2,5 i höft.
  • Om hög frakturrisk kvarstår, (t ex kotkompression, multipla frakturer före behandlingsstart, ny fraktur under pågående behandling, fortsatt peroral kortisonbehandling, kvarstående T-score ≤ -2,5 i höft) bör man överväga fortsatt läkemedelsbehandling. Maximal rekommenderad behandlingstid för alendronat är 10 år, för zoledronsyra 6 år.

Efter avslutad bisfosfonatbehandling kan man fortsätta ge kalcium och vitamin D i 1-2 år. Följ kliniken vartannat år enligt ovan samt ev. DXA. Nytillkomna frakturer och/eller längdminskning utgör indikation för återinsättande av benspecifik behandling.

För denosumab är maximal eller optimal behandlingstid inte fastställd, både utsättning och långtidsbehandling kan innebära risker. Effekten av denosumab avtar snabbt cirka 6 månader efter den senaste injektionen, vilket gör att den frakturreducerande effekten snabbt avtar efter utsättning. Ge fortsatt denosumab, byt till bisfosfonat eller avsluta med enstaka dos zoledronsyra 5 mg som ges 9 månader efter sista dosen denosumab. (förutsatt att patienten tål detta avseende njurfunktion).

Teriparatid ges i 18-24 månader, därefter byte till annan benspecifik behandling (sk. sekventiell behandling). Romosozumab ges i 12 månader. Sköts av osteoporosspecialist.