Ångestsyndrom

Rekommenderad fysisk aktivitet vid ångest

Ångestsyndrom omfattar ett flertal tillstånd som delas upp något olika beroende av vilka diagnoskriterier man utgår ifrån. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2017 innefattas generaliserat ångestsyndrom (GAD), paniksyndrom, social fobi samt även tvångssyndrom och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) under begreppet ångestsyndrom.

Diagnostiken är viktig då behandlingen av de olika ångesttillstånden skiljer sig något. Komorbiditet med andra psykiatriska eller somatiska tillstånd är vanligt.

Socialstyrelsen konkluderar att vuxna patienter primärt bör erbjudas KBT vid paniksyndrom, tvångssyndrom och social fobi. Antidepressiva läkemedel bör erbjudas som alternativ/komplement vid dessa diagnoser, i första hand selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI).

Vid GAD rekommenderas i första hand antidepressiv läkemedelsbehandling med SSRI och i andra hand serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI). Psykologiska metoder har inte visat sig lika effektiva vid GAD som vid övriga ångestsyndrom, men kan erbjudas som komplement.

Vid PTSD rekommenderas primärt traumafokuserad KBT med exponering, eventuellt med tillägg av läkemedelsbehandling (SSRI).

Personer med tvångssyndrom utvecklar ofta långvariga och plågsamma symtom med kraftig funktionsinskränkning i familje- och yrkesliv. KBT med exponering och responsprevention bör erbjudas i tidigt skede.

I första hand bör samtliga ovanstående tillstånd handläggas i primärvården. Se även Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2017 och Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer från 2016.

Det kan förväntas att SSRI-preparaten som grupp har likartade effekter, s.k. klasseffekt, vid olika former av ångestsyndrom. Vid behandling av ångest gäller lägre startdoser än vid depressionsbehandling. Vid tvångssyndrom behövs ofta doser i det högre intervallet.

Behandling med bensodiazepiner rekommenderas inte, framför allt inte under en längre tid.

Vid behov av läkemedelsbehandling i första hand:

sertralin

Sertralin*

escitalopram

Escitalopram*

fluoxetin (viktneutralt, lång halveringstid) OBS interaktioner

Fluoxetin*

OBS! Escitalopram ger dosberoende ökning av QT- tiden, maxdos 20 mg/dygn till vuxna och 10 mg/dygn till äldre och till patienter med nedsatt leverfunktion

Om patienten har en välfungerande behandling med citalopram finns inget skäl att byta till escitalopram.

I andra hand:

venlafaxin**

Venlafaxin*

duloxetin

Duloxetin*

mirtazapin (tillägg)

Mirtazapin*

buspiron (tillägg)

Anksilon*

I tredje hand:

klomipramin

Klomipramin*

Mirtazapin kan ge viktuppgång. Kroppsvikten skall följas regelbundet och vid viktuppgång skall byte till annat preparat övervägas.

Ångest – tillfällig

Vid behov av läkemedelsbehandling:

alimemazin

Alimemazin

prometazin

Lergigan*

Vid tillfälliga ångesttillstånd hos äldre v.g. se avsnitt äldre och psykofarmaka.

** kan ge jobbiga utsättningssymtom, kräver extra långsam nedtrappning

* utbytbart