Sömnstörningar

Sömnbehov och sömnmönster förändras med ålder och varierar även mellan individer. Viktigt med noggrann sömnanamnes inkluderande vanor kring alkohol, koffein, nikotin, andra substanser, läkemedel, användande av digitala medier, mat och motion som kan påverka sömnen. Vid långvarig sömnstörning skall patienten utredas avseende eventuella bakomliggande sjukdomar (exempelvis depression, demens, sömnapné).   Många med sömnproblem kan bli hjälpta av bättre förståelse för sin sömn kombinerat med sömnhygieniska råd. Sömndagbok bör fyllas i under 2 veckor för kartläggning innan behandlingsstart och fortsätta under 2 veckor under behandlingstid för möjlighet till adekvat utvärdering.

Behandling av sömnstörningar

Observera stor risk för läkemedelsberoende vid behandling med zopiklon. Förskrivs med största försiktighet och alltid med plan för avslut. Propiomazin kan övervägas framför allt vid beroenderisk eller som tillägg till zopiklon vid otillräcklig effekt.

Melatonin är endast godkänt i Sverige i depotberedning (Circadin®) till personer >55 år, men finns sedan några år också att tillgå via rikslicens som direktverkande i form av lagerberedning (Melatonin AGB®). Tabletterna kostar upp emot 8 kr styck, oavsett styrka varför det är viktigt att undvika ordinationer med flera tabletter av lägre styrka. Den vetenskapliga evidensen för melatonins effekt är svag, men utifrån fördelaktig biverkningsprofil på kort sikt och frånvaro av tillvänjning/beroende kan det vara ett alternativ till patienter med sömnstörningar där icke-farmakologiska alternativ ej haft tillräcklig effekt, istället för något av de andra farmakologiska alternativen ovan. Viktigt att ej sänka tröskeln för utfärdande av farmaka dock.

Förslag på rutin vid insättande av melatonin mot sömnstörning:

Börja med låg dos 1 mg som vid behov titreras upp till effektiv dosnivå 1-5 mg (kliniskt har man noterat att det i vissa fall kan behövas upp till 10 mg, dock är maxdos 5 mg enligt produktresumé ) med några dagars utvärdering av varje steg (med hjälp av sömndagbok t.ex.). Vid försenad sömnfas (DSPS, delayed sleep phase syndrome) räcker ofta låg dos 1-2 mg.

  • Vid försenad sömnfas ges melatonin 4-6 timmar före sänggående.
  • Vid primär insomni ges melatonin 30 minuter före sänggående.

Om sömnen ej förbättrats signifikant efter 2 veckors behandling vid primär insomni skall melatonin sättas ut.

Om en initialt god effekt avtar efter 1-2 veckor kan detta bero på att dosen är för hög, eftersom elimineringen av melatonin varierar. Det kan resultera i en konstant hög melatoninkoncentration utan tillräckligt hög topp vid intag av medicineringen.

Kommentarer: Zolpidem (Stilnoct) rekommenderas ej p.g.a. stor missbruksrisk. Det är mycket populärt bland ungdomar med drogmissbruk. Dessutom förekommer paradoxala reaktioner.