Smärtlindring vid nedsatt njurfunktion

Patienter med reducerad njurfunktion behöver ofta dosanpassningar. Njurinsufficiens kan påverka farmakokinetiken till analgetika på olika sätt (reducerad renal elimination, ändringar i proteinbindningen, reducerad absorption) och kan även leda till ökad blödningsbenägenhet, som i sin tur kan ytterligare förstärkas av vissa analgetika, t ex. av COX-hämmare. Dessutom påverkas blod-hjärn-barriären, vilket kan medföra ökad känslighet för CNS-biverkningar av centralt verkande analgetika, t.ex. ökad sedation. COX-hämmare kan därutöver försämra njurfunktionen ytterligare genom inverkan på GFR. För behandling av akut smärta hos äldre med reducerad njurfunktion utan beroenderisk, se kapitel "Palliativ vård i livets slutskede". Vid absolut eGFR < 30 ml/min bör smärtspecialist kontaktas.

Nedan listas förslag på dosanpassningar vid njurinsufficiens:

COX-hämmare/NSAID: Ska undvikas även vid mild njurinsufficiens. Kan dock användas hos patienter med anuri som får dialysbehandling.
Buprenorfin: Plåsterberedning (Norspan) behöver ej dosjusteras vid njurinsufficiens.
Kodein: Kodein omvandlas i kroppen till morfin (se nedan). Bör helst undvikas.
Metadon: Kan användas vid njurinsufficiens. Behandlingen bör initieras av smärtspecialist!

Dosjustering av analgetika vid nedsatt njurfunktion

Paracetamol

eGFR: 30-60 ml/minNormaldos
eGFR: 15-30 ml/min 500 mg – 1g x3

Tramadol*

eGFR: 30-60 ml/min – 50 % av normaldos Förläng doseringsintervallet
eGFR: 15-30 ml/min – Bör användas med försiktighet, ev. öka dosintervallet
Kommentar Försämrad renal utsöndring av aktiv metabolit

Morfin*

eGFR: 30-60 ml/min – 50 % av normaldos. Förläng doseringsintervallet
eGFR: 15-30 ml/min – Bör undvikas vid eGFR< 30 ml/min.
Kommentar Morfin och dess (aktiva) metaboliter ackumulerar vid njurinsufficiens

Oxikodon*

eGFR: 30-60 ml/min – 50-75 % av normaldos. Förläng doseringsintervallet
eGFR: 15-30 ml/min – Använd låga doser (25-50% av normaldos). Övervaka noga.
Kommentar Huvudsakligen levermetabolism till inaktiva metaboliter, bara 10-19% utsöndring i urin.

Fentanyl

eGFR: 30-60 ml/min – 75 % av normaldos
eGFR: 15-30 ml/min – 50 % av normaldos
Kommentar Obs! Mycket potent. Använd ej på opioid-naiva patienter.

Gabapentin

eGFR: 30-60 ml/min – Max 300 mg x 2
eGFR: 15-30 ml/min – Max 300 mg/d

Pregabalin

eGFR: 30-60 ml/min – Startdos: 25 mg x 1 Maxdos: 75 mg x 2-3
eGFR: 15-30 ml/min – Startdos: 25 mg x1 Maxdos: 75 mg x1-2

*Depotberedningar bör användas med försiktighet då dessa är mera svårstyrda.