Kronisk bakteriell prostatit

Kardinalsymtomet vid kronisk bakteriell prostatit är tätt recidiverande UVI med genomgående samma bakteriella agens i urinodlingar. Förlängd antibiotikakur, 4-6 veckor, rekommenderas för att försöka eradikera den förmodat persisterande infektionen i prostata. Antibiotikaval baseras på tillgängligt resistensmönster och preparatens penetrans i prostavävnaden.

trimetoprim/
sulfametoxazol

1x2 i 4-6 veckor        

Eusaprim Forte*

ciprofloxaxin

500 mg x 2 i 4-6 veckor      

Ciprofloxacin*

 

* utbytbart