Artiklar inom akut och katastrofmedicin

Artikel om utryckningskörning

Tidningen Samverkan 112 skrev 18 mars 2015 ett reportage om trafiksäkerhet vid utryckningskörning där trafikinstruktörsutbildningen i AKMC:s regi omnämns. Tidningen Samverkan 112 om trafikinstruktörsutbildning

Personskador vid snöskottning på tak

Medarbetare vid AKMC publicerade 9 januari 2015 en artikel "Injuries sustained during snow removal from roofs resulting in hospital care" i den vetenskapliga tidsskriften International Journal of Injury control and safety promotion. Författare till studien är Per-Olof Bylund, Jim Johansson och Pontus Albertsson, Artikeln i den vetenskapliga tidsskriften International Journal of Injury control and safety promotion.

Trafikskaderapport

Per-Olof Bylund et al. publicerade 24 november 2014 "Fordonsrelaterade skadefall som behandlats vid Norrlands universitetssjukhus under 2013". Rapport nr 150 i olycksanalysgruppens rapportserie.

Säkerhetsarbetets relevans och effekter

En rapport från ett 5-årigt forskningsprogram, "Evaluation of Safety and Security (ESS)" publicerades 5 mars 2014. Syftet har varit att undersöka om lagstiftarens intentioner fått genomslag i myndigheters och kommuners säkerhetsarbete. P-O Bylund från AKMC är medförfattare till rapporten. Rapporten Säkerhetsarbetets relevans och effekter

Personskador i samband med snöskottning på tak

AKMC publicerar 4 februari 2013 en ny forskningsrapport (rapport nr 147) i olycksanalysgruppens rapportserie.
Personskador i samband med snöskottning på tak

Svenska Prehospitala Priset 2012

AKMC, Akutsjukvården i Västerbotten har vunnit årets prehospitala pris för sin unika insiktsbaserade utryckningsförarutbildning. Projektledare och forskare Pontus Albertsson har lett arbetet i utvecklingen av den insiktsbaserade utbildningen samt utvärderingsverktyget DART. 
Film om den unika insiktsbaserade utryckningsförarutbildningen.

Regiostars Awards 2013 finalist

EU-projektet CoSafe är finalist till Europakommissionens Regiostars Awards 2013. Detta för CoSafe projektvideo i kategorin "Information och kommunikation". Projektet och projektvideon presenterades under "Open Days" i Bryssel den 10 oktober, 2012.

Regiostars Awards 2013

Produktivideon "Information och kommunikation"

Vetenskaplig artikel om utryckningsförarnas utbildning

En vetenskaplig artikel från projektet "Utvärdering och utveckling av utryckningsförarnas utbildning" publicerades 17 jan 2012 i tidskriften Traffic Injury Prevention. 

Artikeln "Evaluation of Insight Training of Ambulance Drivers in Sweden Using DART, a New E-learning Tool, Traffic Injury Prevention"

Stort mörkertal vid viltolyckor

I en medialt uppmärksammad studie har P-O Bylund (AKMC) och Mats Lindqvist (Enheten för kirurgi, Umeå universitet) visat att det förekommer ett stort mörkertal vad avser skadade och dödsfall i samband med viltolyckor jämfört med den officiella statistiken. Studien presenterades vid Transportforum den 12 januari. 

 

26 okt 2011

Rapport över fordonsrelaterade skadefall

OAG-rapport nr 146 över fordonsrelaterade skadefall som behandlats vid NUS under 2010. I rapporten återfinns de som skadats eller omkommit i fordonsrelaterade skadehändelser och som under år 2010 sökt vård vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) Umeå. Totalt ingår 1259 personer i materialet, varav 1004 (76%) som skadats i vägtrafikolyckor. Fyra personer avled, en personbilsförare, en motorcyklist, en traktorförare och en cyklist, de två senare hade två vårdats på sjukhus 40 och 198 dygn. Cyklister utgjorde den största gruppen av skadade (45%) och bilister den näst största (30%). I slutenvård inlades 18% av de skadade och de vårdades i medeltal i 6,1 dygn. Rapportförfattare är PO Bylund, Ulf Björnstig och Johanna Björnstig.

 

30 nov 2010 

Kamedo-rapport 94 Stora busskrascher i Sverige 1997-2007

Stora busskrascher med många skadade innebär en stor utmaning för räddningstjänsten. Under perioden 1997–2007 inträffade tio sådana krascher i Sverige varav sex typfall beskrivs närmare i denna rapport. I flera fall välte också bussen, vilket försvårade räddningsarbetet.

Avsikten med rapporten är att belysa de svårigheter som man kan stöta på i räddningsarbetet, samt hur de drabbade ska tas om hand på bästa sätt.

Rapporten har författats av Ulf Björnstig, Kunskapscentrum för katastrofmedicin (KcKM) i Umeå, i samarbete med Pontus Albertsson, AKMC. Avsnittet om medier har skrivits av Jörgen Lundälv, Umeå universitet. Rapporten går att ladda ner här.

 

25 okt 2010

Artikel om Svallvågskrascher, "The Wake Effect"

En artikel rörande omständigheter kring andra trafikanters krascher i samband med utryckningar med blåljusfordon är accepterad för publicering i Scandinavian Update Magazine no  2010. Artikeln innehåller data från 63 krascher som inträffat i Sverige under åren 2003-2008. Artikeln går att ladda ner här.

 

1 dec 2009

Ambulanskrascher i Sverige

En artikel rörande omständigheter kring ambulanskrascher är accepterad för publicering i Scandinavian Update Magazine no 4 2009. Artikeln innehåller data från 110 krascher som inträffat i Sverige under åren 2003-2008. Artikeln går att ladda ner här.  

25 juni 2009

Ny rapport över fordonsrelaterade skadehändelser

I studien har data analyserats på dem som skadats eller omkommit i fordonsrelaterade skadehändelser och som under år 2008 sökt vård vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) eller Citymottagningen i Umeå. Händelserna har inträffat inom sjukhusets primära upptagningsområde. Sammanlagt har 1676 personer sökt vård efter fordonsrelaterade skadehändelser, 76 av dessa hade inga skador och är exkluderade i denna rapport. Totalt ingår 1525 personer i materialet, varav 1261 (83%) som skadats i vägtrafikolyckor; 53% av dessa 1261 var män och 47% var kvinnor. Åtta personer avled, av dessa hade fem vårdats på sjukhus mellan 1-25 dygn.   Cyklister utgjorde den största gruppen av skadade (42%) och bilister den näst största (31%). I slutenvård inlades 13% av de skadade och de vårdades i medeltal i 5,6 dygn. Skademekanismer hos olika trafikantkategorier har identifierats och ett flertal skadeförebyggande åtgärder föreslås. Cyklisternas problem bör uppmärksammas eftersom de utgjorde den dominerande gruppen ur sjukvårdssynpunkt. Antalet skadade bilister har minskat med 10% sedan 2007. Vanliga skadefall bland bilister var upphinnandekrascher, som genererade ett stort antal whiplash-skador. Trettiofem upphinnandekrascher inträffade på eller i anslutning till E4 sträckningen genom centrala Umeå. EU-mopedernas ökade popularitet och höga hastigheter torde ha starkt bidragit till den kraftiga ökningen av antalet skadade mopedister under de senaste åren. De skadefall som inträffat i samband med motorcykelåkning utanför trafikområde (motocross m.m.) har de senaste två 6-årsperioderna ökat med 56%.