Utbildningar och konferenser

Arbets- och miljömedicin anordnar utbildningar och konferenser för bland annat företagshälsovård, miljöinspektörer, HR med flera. Kompetensområden är bland annat vibrationsskador, byggnadsrelaterad ohälsa och arbetsrelaterade risker vid graviditet.

Utbildning i ergonomi
Foto: BigStock

Arbets- och miljömedicin Norr anordnar cirka 30 utbildningstillfällen per år i norra sjukvårdsregionen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen.  Utbildningsverksamheten sker i form av informationsinsatser, seminarier, kurser, nätverksträffar och konferenser inom områden såsom:

  • Spirometri
  • Hand-arm-vibrationssyndrom (HAVS)
  • Ergonomi
  • Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO)
  • Graviditet i samband med arbete

NorBet är en gruppering inom Arbets- och miljömedicin Norr som arbetar med beteendevetenskapliga frågor inom arbetsmedicin. De anordnar utbildningar som bland annat behandlar stress, mobbing i arbetslivet, kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet och aktivitetsbaserade kontorslandskap.

Målgrupper för vår utbildningsverksamhet är bland annat företagshälsovård, primärvård, fackliga företrädare, arbetsmiljöombud, miljöinspektörer, fastighetschefter och förvaltare, HR och studie- och yrkesvägledare.

Björkgrenar hänger ner över ett vattendrag

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte 2020

År 2020 arrangeras det arbets- och miljömedicinska vårmötet i Umeå. Mötet riktar sig till medarbetare inom företagshälsovård, arbets- och miljömedicinska enheter samt till personer som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin. Vid konferensen tas teman upp som bland annat rör unga i arbetslivet, riskbedömning, arbete i kyla, samverkan i arbetsmiljöarbetet och hälsoeffekter av luftföroreningar. Temat för årsmötet är hållbarhet.

Är du intresserad av att läsa mer om detta eller om du vill anmäla dig finns all information på www.varmote2020.se 

Du kan även läsa mer om vårmötet här på regionens hemsida: regionvasterbotten.se/kurs-konferens-och-event/varmotet-2020