NYHETER 2021-06-16

15 miljoner kronor för studier i vaccination till Västerbotten

Vaccinationsstudien COVERS får 15 miljoner Kronor från Vetenskapsrådet. Forskarna ska undersöka vilket skydd COVID-19 vaccinationerna ger på kort och lång sikt. Studien ska noggrant studera risken för biverkningar, och försöka förstå varför vaccin ibland inte fungerar.

I projektet ingår storskaliga epidemiologiska studier där skyddet i hela befolkningen följs över tid men också kliniska studier där ett stort antal personer tillfrågas om deltagande i samband med vaccinationen. Skyddseffekten mot ny covid-19 infektion kommer att mätas, samt hur länge skyddet mot allvarlig sjukdom och dödsfall varar. Skyddet efter olika vaccin, hos män och kvinnor, unga och gamla, samt i olika medicinska riskgrupper kommer att jämföras.

Egenprovtagning för deltagare 

Deltagare kommer i studier att genomgå upprepade blodprovstagningar för att undersöka hur kroppens immunförsvar reagerar på vaccinationen och hur immuniteten förändras över tid. Många av deltagarna kommer att göra efterföljande provtagningar själva i hemmet genom ett stick i fingret som sedan skickas in för analys av specifika antikroppar mot SARS-coronavirus-2. Detta är en ny metod som använts tidigare med mycket gott resultat. Metoden har visats sig göra det lättare att rekrytera och bibehålla deltagare, exempelvis i glesbygd och på äldreboenden.

Människors inställning till vaccination 

Ett annat viktigt mål med forskningsstudien är att förstå människors inställning till vaccinationer och vilka faktorer som är viktiga, både hos de som väljer vaccination och de som avstår. Forskarna kommer att kartlägga vaccinationstäckningen geografiskt, i förhållande till levnadsvillkor och ekonomiska förhållanden, för att kunna bedöma risken för lokala sjukdomsutbrott i framtiden.

Fakta

I projektet samarbetar forskare vid universiteten i Lund och Umeå samt Karolinska institutet med specialister från hälso- och sjukvården i nio av Sveriges regioner.

Projektledare: Clas Ahlm, överläkare och professor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet.

Projektnamn: COVID-19 Vaccin Effekt, Respons and Säkerhet (COVERS) Sverige: kliniska och epidemiologiska studier med speciellt focus på sårbara grupper

Tid: Projektet beräknas pågå till 2025

Tillbaka till nyhetslistan