NYHETER 2019-10-02

Västerbottens hälsoundersökningar

Västerbottens hälsoundersökningar, VHU, erbjuds de som bor i länets kommuner. Målet är att motivera och stödja hälsosamma levnads- och vardagsvanor och på så sätt minska risken för att få hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes i framtiden.

Article in English

Västerbottens hälsoundersökning består av två besök på hälsocentralen. Det första är en hälsoundersökning där man tar prover och gör mätningar. Deltagaren får också fylla i en hälsoenkät om sina levnadsvanor och sociala situation.

Det andra besöket är ett hälsosamtal med en specialutbildad sjuksköterska. Samtalet baseras på resultaten från undersökningen och enkäten.

– Hälsosamtalet är själva kärnan i VHU. Genom det får deltagaren stöd att hitta hälsosamma vardagsvanor som kan genomföras på längre sikt och därigenom minska risken för framtida sjukdom, säger Patrik Wennberg, forskningskoordinator för Västerbottens hälsoundersökningar.

Det kan handla om att öka sin fysiska aktivitet, att minska sin alkoholkonsumtion, bli tobaksfri eller mer hälsosamma matvanor. Varje deltagare får sin egen så kallade ”stjärnprofil”, där uddarna representerar olika levnadsvanor och andra resultat från hälsoundersökningen.

Ett långsiktigt och hållbart program

Mellan 1990 och 2018 har 184 000 undersökningar gjorts. Sedan 1996 ingår VHU i primärvårdens ordinarie verksamhet. Alla länets hälsocentraler, i såväl regionens som privat regi, bjuder varje år in sina listade 40-, 50- och 60-åringar att delta. Ungefär 6 000 hälsoundersökningar genomförs årligen inom ramen för VHU.

– I Västerbotten förväntar sig invånarna att få en kallelse till hälsoundersökning i samband med att de fyller 40, 50 och 60 år. Eftersom jämnåriga kallas och deltar i hälsoundersökningen blir levnadsvanor och hälsa ett vanligt samtalsämne i befolkningen, berättar Patrik Wennberg.

I mitten av 1980-talet, då arbetet med Västerbottens hälsoundersökningar inleddes, hade Västerbotten den högsta dödligheten i hjärtinfarkt i landet. Efter att ha tittat på erfarenheter från hjärt-kärlpreventiva projekt i andra länder, med liknande geografiskt läge, startade man ett preventionsprojekt i orten Norsjö, som var allra hårdast drabbad av hjärtkärlsjukdom. Detta projekt kom sedan att utvecklas till Västerbottens hälsoundersökningar.

Minskar dödligheten

2007 gjordes en utvärdering av undersökningar som genomfördes mellan 1990 och 2006 som visade att dödligheten, både bland deltagare och icke-deltagare i VHU, minskat snabbare i Västerbotten än rikssnittet och låg cirka tio procent lägre än hela landets befolkning. Det motsvarar 587 dödsfall som förebyggts. Totaldödligheten var ännu lägre om man bara inkluderar de invånare som deltagit i VHU.

– VHU är en långsiktig satsning som förebygger sjukdom och främjar hälsa. När många personer får stöd till mer hälsosamma levnadsvanor har det stor effekt på hälsan i befolkningen, säger Patrik Wennberg.

Undersökningen upptäcker också individer med hög risk för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes, som behöver medicinsk behandling. Det har visats att personer vars diabetes har upptäcks genom VHU har färre komplikationer och bättre överlevnad än de som upptäckts via ”vanliga” sjukvården. VHU-deltagare fick dessutom sin diabetesdiagnos i snitt 4,6 år tidigare än de som fått sin diagnos i samband med ett besök i sjukvården.

En hälsoekonomisk analys från 2018 visade att de regelbundna hälsoundersökningarna är kostnadseffektiva. De vunna levnadsåren har inneburit en besparing för sjukvården som är ungefär 50 procent större än kostnaden för hälsoundersökningarna.

En källa till forskning

Den databas där resultaten från Västerbottens hälsoundersökningar samlas är en källa för forskning kring både hälsa och sjukdom i befolkningen. Forskning genomförs även på blodprover som deltagare i VHU har lämnat för forskningsändamål.

– Förutom att studera vilka effekter arbetet med VHU har på folkhälsan, kan vi studera förebyggande åtgärder, diagnostik och behandling av flera av våra stora folksjukdomar. Inom ramen för VHU genomför vi nu bland annat en omfattande studie där vi undersöker hur bildbaserad riskkommunikation, utifrån en ultraljudsundersökning av halskärlen, kan bidra till att utveckla prevention av hjärt-kärlsjukdom, säger Patrik Wennberg.

Den västerbottniska satsningen har inspirerat andra och flera regioner i landet tillämpar modellen med hälsoundersökningar i någon form.

– Flera regioner i Sverige utvecklar nu liknande modeller för hälsoundersökningar och vi försöker att stödja utvecklingen genom att bidra med våra samlade erfarenheter från det uthålliga arbetet med VHU, säger Patrik Wennberg.

 

Mer information:

Patrik Wennberg, allmänläkare och docent vid folkhälsoenheten, 073-832 88 19

 

http://vipviza.phmed.umu.se/

https://regionvasterbotten.se/forskning/forskning-amnesvis/folkhalsoforskning/vasterbottens-halsoundersokningar-vhu-forskning/vipviza

 

 

Tillbaka till nyhetslistan