Teknik för patientnära diagnostik

Projektets syfte var att försöka ta ett helhetsgrepp kring hur teknik för mer avancerad patientnära diagnostik kan förkorta tiden mellan provtagning till provsvar för fler prover och därmed, tillsammans med konceptet hälsorum/samhällsrum*, avsevärt förkorta vårdtiden från första patientkontakt till diagnos och behandling eller egenvård.

För att åstadkomma detta analyserades hur behovet av patientnära diagnostik såg ut i dagsläget och vilka lösningar som redan finns kommersiellt eller inom forskningen samt vilka lösningar som eventuellt saknas.

Teknikforskning inom två områden

Projektet inkluderade också teknikforskning inom två områden:

  • Automatiserad provtagning och provhantering som vi identifierar som en av nycklarna för att åstadkomma patientnära diagnostikinstrument som patienten själv klarar av med minimal utbildning.
  • Att miniatyrisera och automatisera ett instrument för högupplösande vätskekromatografi (HPLC) som är en mångsidig arbetshäst på centrallaboratorierna som ofta används som "gold standard" vid verifiering av olika analyser. Med ett sådant kraftfullt analysinstrument närmare patienten tror vi att flera analyser skulle kunna göras direkt i VHR vilket, för aktuella analyser, i stort sett eliminerar väntetiden för provsvar och uppföljning med tillhörande transport av prover och patienter.

Vi kommer också att utvärdera hur patienter och vårdpersonal upplever de tekniska lösningarna för kommunikation och diagnostik samt dess användbarhet för att kunna göra dessa så användarvänliga som möjligt. Även utbildning av dessa grupper i användandet av de tekniska lösningarna för att göra dessa ännu mer tillgängliga, ingår.

*Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC) har utvecklat konceptet ”hälsorum/samhällsrum” i Region Västerbotten, vilket är ett komplement till övrig vård. En ny vårdplattform närmare hemmet som förbättrar hälso- och samhällsservice till befolkningen. Grundbultarna i konceptet är egenmätning, distanskonsultation och att använda vårdpersonal på ett effektivare sätt. Avsikten med verksamheten är att tillsammans med befolkningen försöka ta reda på hur mycket en åldrad befolkning klarar av att göra själva för att på bästa sätt behålla eller erhålla god hälsa.