Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Forskning och Utveckling

FoU Välfärds arbete vill bidra till att tillvarata befintliga erfarenheter och kunskaper men också att utveckla och sprida ny kunskap samt att genomföra praktiknära forskning. Kombinationen Forskning och Utveckling – handlar om att integrera ett vetenskapligt förhållningssätt i praktikens vardagsarbete. 

Begreppet praktiknära forskning kan förstås på lite olika sätt. Ibland används begreppet för att beteckna lätt tillgänglig, omedelbart användbar och ”nyttig” kunskap. Resultaten förväntas vara relevanta och kunna komma till användning snabbt. Praktiknära forskning kan också förstås så att det ligger ett värde i att praktiker forskar. Det kan också vara en benämning på vetenskaplig forskning som har praktiken som forskningsfält och syftar ibland till att beskriva och förstå vad praktiker gör, under vilka förutsättningar de arbetar, vilken kunskap de besitter och vilka metoder de tillämpar. Praktiknära vetenskaplig forskning kan också innebära att bjuda in och involvera praktiker i forskningsprocessen, att inte bara forska om eller för praktiken, utan också med praktikerna.

Hos FoU Välfärd arbetar både forskningsledare och utvecklingsledare. Forskningsledarna har förutom sin grundutbildning, en forskarutbildning och har disputerat. Utvecklingsledarna har specialistkunskap inom sina respektive ansvarsområden.

GINO-projektet

GINO är en förkortning på ett Vinnovafinansierat projekt och står för ”Glesbygdens innovationsförmåga inom socialtjänstens IFO – hur tas den bäst tillvara?” Projektet sträcker sig från september 2017 till september 2019.

Små kommuner i glesbygd saknar ofta egna resurser för verksamhetsutveckling inom socialtjänstens IFO vilket medför begränsade möjligheter att driva utvecklingsarbeten och att upprätthålla en innovativ kultur. Detta samtidigt som behoven av innovativa lösningar och en stimulerande, kreativ arbetsmiljö är stora för att långsiktigt kunna hantera och utveckla arbetet inom den sociala sektorn. GINO fokuserar på de åtta inlandskommunerna i Västerbotten, benämnda Region 8.

Projektet syftar till att utveckla en gemensam och stabil struktur för att ta till vara och stimulera innovationsförmåga inom socialtjänstens IFO i små kommuner i glesbygd, samt att konkret vidareutveckla nödvändiga alternativa arbetssätt i en digital tid. I detta ingår att testa om de virtuella vårdrum som Glesbygdsmedicinsk centrum i Storuman skapat, också kan vara till nytta för IFO då de utvecklas till samhällsrum.

Genom samverkan och samutnyttjande av resurser mellan kommuner och huvudmän, samt skapandet av en stimulerande och kreativ arbetsmiljö, är målet att socialt arbete i glesbygd ska utgöra en attraktiv arbetsplats och attrahera personal för en stabil kompetensförsörjning.

Projektet genomförs i samverkan mellan FoU Välfärd, Umeå universitet, Glesbygdsmedicinskt centrum och socialtjänsten i de åtta inlandskommunerna i Västerbotten.

Projektledare: Annika Nordström, 072 526 57 32 annika.nordstrom@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 6 juni, 2018 kl 18:29 av Annika Nordström