Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Funktionshinder

broken-bridge webb

Inom området stöd till personer med funktionsnedsättning arbetar vi på FoU Välfärd med att på olika sätt stödja kommunernas socialtjänst att i samarbete med hälso- och sjukvården tillvarata brukarnas erfarenhet och synpunkter i sin planering av verksamheter och som underlag för beslut. Vi arbetar företrädesvis med fokus på LSS målgrupp.

Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum är en samarbetspart inom funktionshinderområdet med fokus på samhällsbaserat arbete för och med personer med psykisk funktionsnedsättning.

Utgångspunkter för arbetet inom funktionshinderområdet i Västerbotten
En mindre intervjuundersökning utifrån olika perspektiv på delaktighet och brukarmedverkan genomfördes 2014 med brukarföreträdare, chefer och politiker i tre kommuner i Västerbotten, i relation till målgruppen vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Resultatet visade bland annat på att metoder och förhållningssätt efterfrågades, (vilket även bekräftas av ansvariga chefer i fler kommuner i länet), när det gäller att involvera brukare i sin egen vardag i boende och daglig verksamhet. Det området är 2018 fortfarande aktuellt och behöver fortsatt utvecklas.

Det regionala stödet inom funktionshinderområdet har pågår fortsatt under 2018. Exempel på pågående regionalt stöd som erbjuds från FoU Välfärd till länets kommuner beskrivs närmare under de olika flikarna inom ”Funktionshinder”.

Rapporten Kartläggning av brukarmedverkan i tre kommuner i Västerbotten kan laddas ner under ”publikationer och länkar”.

Nationella Kompetensrådet (NKR)
Nationella kompetensrådet är en del av Vård- och omsorgscollege sedan juni 2014. I det här nätverket bidrar representanter från olika delar av landet till utveckling och nytänkande inom funktionshinderområdet.
Läs mer om allt som pågår på https://www.vo-college.se/nationella-kompetensradet-inom-funktionshinderomradet

I Västerbotten finns två representanter i NKR:
Ny deltagare – Umeå
Berit Norén – Skellefteå berit.noren@skelleftea.se


Användardriven innovation – nya utmaningar kräver nya sätt att tänka
Innovationsguiden drivs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna utgår från användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. Metoderna fokuserar på att förstå och skapa empati för de som berörs av en utmaning.
I några av de projekt som presenteras inom funktionshinderområdet har liknande tjänstedesignverktyg använts.

Läs mer i guiden och ta del av filmer samt den verktygslåda med sex steg på http://innovationsguiden.se/


Kunskapsguiden.se har från årsskiftet 2017 kompletterats med ett nytt område för dig och din verksamhet.
Under fliken Funktionshinder kommer du att hitta bästa tillgängliga kunskap som rör personer med funktionsnedsättningar. Området kommer att vara uppbyggt kring olika teman. Dessa teman har två funktioner, dels att beskriva centrala sjukdomar, tillstånd eller ämnesområden på ett övergripande och pedagogiskt sätt, dels att fungera som en samlingspunkt för nationella aktörers olika kunskapsstöd, webbutbildningar och filmer.
Socialstyrelsen är ansvarig utgivare för Kunskapsguiden.se

Du kan registrera dig på sidan nedan och få nyheter veckovis till din egen e-postadress.
Gå in på http://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Sidor/default.aspx

Kontakt

Margaretha Hägglund
Utvecklingsledare –  Funktionshinderområdet / samordnare FoU-ombuden
Tfn: 070-5633709
margaretha.hagglund@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 8 februari, 2018 kl 16:48 av Margaretha Hagglund