Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Missbruk och beroende

På FoU Välfärd finns inom missbruk- och beroendeområdet en forskningsledare och en utvecklingsledare som har särskilt fokus på forskning/utveckling inom området. Här kan stöd efterfrågas från länets 15 kommuner och landsting gällande missbruks- och beroendefrågor inom FoU Välfärds fyra kärnuppdrag.

 1. Kunskaps-, metod- och implementeringsstöd
 2. Uppföljning och utvärdering
 3. Analysstöd och förbättringsarbeten
 4. Praktiknära forskning

Kontakt

Annika Nordström
Chef/Forskningsledare
annika.nordstrom@regionvasterbotten.se
072-526 57 32

Lena Häggström
Utvecklingsledare
lena.haggstrom@regionvasterbotten.se
070-333 96 44


Överenskommelser rörande ansvarsfördelning

Från den 1 juli 2013 föreligger en skyldighet för landsting och kommuner att formulera gemensamma överenskommelser om ansvarsfördelning och samarbete (SoL 5 kap. 9a§, HSL 8b§).

Länsöverenskommelsen i Västerbotten rörande Riskbruk-missbruk-beroende för hälso- och sjukvården och socialtjänsten (2014) är föremål för uppdatering och den nya för 2016-2017 förväntas publiceras i juni 2016. Fram till dess gäller den tidigare:  Länsöverenskommelse – Riskbruk missbruk beroende 2014

Varje kommun ska i samverkan mellan kommun och landsting formulera Lokala överenskommelser om ansvarsfördelning inom missbruks- och beroendeområdet. Länsöverenskommelsen är tänkt att utgöra basen för dessa lokala överenskommelserna.
FoU Välfärd kan ge praktiskt stöd i utformandet av de lokala överenskommelserna.

_________________________________________________________________________

LOB – Lagen om omhändertagande av berusade personer

Staten har för åren 2014-2016 tillskjutit medel för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer. I länet har en rapport ”Ändrad praxis för omhändertagna med stöd av LOB” tagits fram och publicerats av Västerbottens läns landsting (2015).  Under 2016 fortsätter arbetet att praktiskt verka för ett bättre omhändertagande, bland annat genom de lokala överenskommelserna.

Projektledare är Lena Häggström, samordnare vid Alkohol- och drogmottagningen i Umeå;  lena.haggstrom@vll.se


Nationella riktlinjer

Nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende publiceras 2015.

Riktlinjerna syftar till att ge vägledning och utgöra underlag för beslut dels på övergripande nivå i lednings- och styrningsfrågor, fördelning av resurser, val av arbetssätt inom en verksamhet och liknande, men kan också ge vägledning i beslut för enskilda personer. I form av bästa tillgängliga kunskap kan rekommendationerna också vara viktiga för beslut för enskilda personer, men utöver denna kunskapskälla behöver personal även ta hänsyn till patienten/klienten/brukarens egna särskilda förutsättningar och önskemål samt den egna professionella expertisens kunskap och erfarenheter i enlighet med en evidensbaserad praktik (EBP).
Rekommendationer om åtgärder sorteras in i sju områden:
 • bedömningsinstrument
 • medicinska test
 • läkemedelsbehandling
 • psykologisk och psykosocial behandling
 • psykosociala stödinsatser
 • behandling vid samsjuklighet
 • psykologisk och psykosocial behandling för ungdomar

Riktlinjerna kan laddas ner eller beställas genom: Nationella riktlinjer – missbruk o beroende

Riskbruk av alkohol omfattas av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (2011) som riktar sig mot hälso- och sjukvården. Dessa riktlinjers åtgärdsnivåer består av enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal. De rådgivande samtal som förordas vid riskbruk beskrivs som en dialog mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten på vanligtvis 10-15 minuter. Riktlinjerna finns att ladda ner HÄR

_____________________________________________________

PUMAC

(Planeringsgruppen för Utbildningar inom Missbruksområdet i AC län) administreras av FoU Välfärd och förutom representation från Region Västerbotten består gruppen av representanter från landstinget, kriminalvården, Umeå och Skellefteå kommuner, Statens institutionsstyrelse och länsstyrelsen. Varje år arrangeras ett antal utbildningar inom missbruksområdet. Det är dels metodutbildningar och delsandra typer av konferensdagar och grundutbildningar. Kontaktperson: Annika.nordstrom@regionvasterbotten.se

Under hösten 2016 arrangerar PUMAC ”Baskursen rörande riskbruk, missbruk, beroende” för 8:de gången. Inbjudan kommer att spridas under maj månad.

_____________________________________________________

Kunskapsguiden – missbruk och beroende

SKL:s tidigare utvecklingsprojektet ”Kunskap till praktik” är avslutat men information och utbildningsmaterial av olika slag finns att hitta på Kunskapsguiden Kunskapguiden – missbruk o beroende

________________________________________________________________________

FOU Välfärd ingår i Barnetsamarbetet CYAR (Children and Youth at Risk)
Kontaktperson: Annika Nordström, annika.nordstrom@regionvasterbotten.se

Kolarctic


Uppdaterad 7 mars, 2018 kl 13:58 av Annika Nordström