Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från slutenvård

Den 1 januari trädde lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Syftet med lagen är att patienter så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte längre behövs. Från och med den 3 april 2018 gäller nya länsrutiner i Västerbotten.

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, sammanfattning, 20180122.ppt


Den nya lagen tydliggör huvudmännens, det vill säga kommunernas och landstingens, gemensamma ansvar för en trygg och säker övergång vid utskrivning från slutenvården. Lagen ersätter nuvarande lag som reglerar kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (BAL) och skapar en ny utskrivnings- och planeringsprocess.

Den nya lagen sätter ramar för tätare samarbeten och förbättrar i huvudsak verksamheten på tre områden:

  • En trygg och säker vård och omsorg för patienter som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från både landsting och kommun
  • Att en patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt när hen inte längre behöver sjukhusets resurser,
  • Att minska antal återinskrivningar

Länsrutiner

Lagen innebär bland annat att primärvården är den part som ska ta huvudansvaret för vårdplaneringsprocessen. Den innebär också att planeringen för den vård och omsorg som patienten får efter utskrivning kommer igång snabbare och att den samordnade individuella planeringen (SIP) oftare sker utanför sjukhuset.

Landstinget och kommunerna har gemensamt tagit fram en övergripande överenskommelse och gemensamma länsrutiner. I länsrutinerna framgår exempel rutiner för informationsöverföring, vad som ska vara åtgärdat när en patient skrivs ut från sluten vård, vem som ansvarar för vad och hur patienter ska följas upp.

Uppdaterat IT-stöd

I december 2017 lanserades en ny version av IT-tjänsten för samordnad vårdplanering, Prator, anpassad till nya lagen och i början av april 2018 uppdateras versionen ytterligare efter den nya lagens förändringar.

Aktuellt från SKL 2018-12-06   SIP – utbildningar

Organisation och kontakt

Länssamordningsgruppen (LSG) är ett samverkansorgan på tjänstepersonsnivå för landstinget och kommunerna i Västerbotten och består av ledande tjänstepersoner från socialtjänsten och Landstinget. Länssamordningsgruppen har utsett en regional samordningsgrupp med representanter från Region Västerbotten, Landstinget och Skellefteå kommun vilka har ansvarat för att upprätta en samverkansöverenskommelse mellan Landstinget och kommunerna och samordna det  länsövergripande arbetet.
Inom Landstinget och kommunerna finns operativa arbetsgrupper med representation från olika verksamheter och yrkeskompetenser. De bistår den regionala samordningsgruppen med yrkesspecifika och verksamhetsnära perspektiv, så att man får en samlad bild av hur den nya lagen kommer att påverka olika verksamheter och vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppfylla de krav som ställs och bidra till målet att säkerställa utskrivningsprocessen och trygg hemgång för patienter.

 

KONTAKT

Regional samordningsgrupp
Anita Helgesson, strateg Vård och Omsorg, Region Västerbotten
anita.helgesson@regionvasterbotten.se

***
Anna Bergström, strateg, Västerbottens läns landsting
anna.s.bergstrom@vll.se

Kerstin Lagervall, senior konsult
kerstin.lagervall@vll.se

Lena Grundberg, utredare, Västerbottens läns landsting
lena.grundberg@vll.se

Sarah Lundberg, verksamhetschef Äldreomsorg, Skellefteå kommun
sara.lunderg@skelleftea.se

Uppdaterad 6 december, 2018 kl 14:45 av Emil Hägglund