Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från slutenvård
Den 1 januari 2018 träder en ny lag i kraft: Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård. Syftet med lagen är att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt.
Just nu pågår en process i länet för att utveckla gemensamma riktlinjer för samverkan. Det gäller exempel rutiner för informationsöverföring, vad som ska vara åtgärdat när en patient skrivs ut från sluten vård, vem som ansvarar för vad och hur patienter ska följas upp. Huvudmännen ska komma överens om när kommunernas betalningsansvar inträder och vilka belopp som kommunerna i sådant fall ska betala, faktureringsrutiner samt hur eventuella tvister ska lösas.

Ladda ner det gemensamma bildspelet här.

Förändrad planeringsprocess
Den nya lagen föreslår en förändrad planeringsprocess. Samordnad individuell plan (SIP) ska tillämpas, och ska göras när det är bäst för patienten.
De som ska ta över ansvaret för patientens insatser efter utskrivning från slutenvård behöver snabbare än idag få kännedom om det. Primärvården får en ökad delaktighet i patientens vård och planering efter utskrivning. Förhoppningen är att återinläggningar ska minska och ledtider mellan slutenvård och öppenvård och omsorg bli kortare.
När en patient skrivs in i slutenvård, ska den slutna vården inom 24 timmar underrätta patientens hemkommun och den landstingsfinansierade öppna vården om att patienten kan komma att behöva insatser efter utskrivning genom ett inskrivningsmeddelande. Det ska också innehålla en preliminär bedömning om när patienten är utskrivningsklar. Verksamhetschefen för den öppna vårdenheten ska då utse en fast vårdkontakt, som får ansvar för att kalla berörda enheter till samordnad individuell planering.

Kommunen kan endast bli betalningsansvarig om ett inskrivningsmeddelande skickats inom tidsfristen och om patientens fasta kontakt i öppenvården kallat till samordnad individuell planering inom tre dagar efter att patienten bedömts som utskrivningsklar.
Landstinget och länets kommuner kommer att träffa en överenskommelse om hur man lokalt kan hantera frågor kring patienter med behov av vård och omsorg från flera huvudmän för att förbättra utskrivningsprocessen, undvika inläggning på sjukhus samt reglera betalningsansvar.

Uppdragsmål

Uppdraget avslutas den 31/12- 2017 och ska då leverera:

  • Ett avtal mellan landsting och samtliga kommuner kring utskrivningsprocessen
  • Dokumenterade arbetssätt/riktlinjer kopplat till ovanstående överenskommelse

Tidplan

  • Delredovisning av utkast till överenskommelse AC Konsensus 2 juni
  • Slutredovisning AC Konsensus 30/11-2017
  • Slutredovisning LSG 13/12- 2017
  • Formellt slutdatum 2017-12-31

Organisation och kontakt

Länssamordningsgruppen (LSG) är ett samverkansorgan på tjänstepersonsnivå för landstinget och kommunerna i Västerbotten och består av ledande tjänstepersoner från socialtjänsten och landstinget. Länssamordningsgruppen har utsett en regional samordningsgrupp med representanter från både landsting och kommuner, med ansvar att upprätta en samverkansöverenskommelse.
Inom landstinget finns en operativ grupp med representation från olika verksamheter och yrkesgrupper. De bistår landstingets representanter i den regionala samordningsgruppen med sina perspektiv, så att man får en samlad bild av hur den nya lagen kommer att påverka olika verksamheter och vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppfylla de krav som ställs.

KONTAKT

Regional samordningsgrupp
Anita Helgesson, strateg Vård och Omsorg, Region Västerbotten
anita.helgesson@regionvasterbotten.se

***
Anna Bergström, strateg, Västerbottens läns landsting
anna.s.bergstrom@vll.se

Kerstin Lagervall, senior konsult
kerstin.lagervall@vll.se

Lena Grundberg, utredare, Västerbottens läns landsting
lena.grundberg@vll.se

Sarah Lundberg, verksamhetschef Äldreomsorg, Skellefteå kommun
sara.lunderg@skelleftea.se

 

Uppdaterad 6 november, 2017 kl 15:31 av Emil Hägglund