Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Utredningar

Vårdprogram för vård och omsorg om personer med demenssjukdom

Syftet med programmet är att förbättra vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbotten. Det utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom samt på den målbild för vård och omsorg om personer med demenssjukdom som skapats av den styrgrupp som har till uppgift att utveckla vården av personer med demenssjukdom i länet. Det utgår även från klinisk erfarenhet från olika verksamheter i länet som bedriver diagnostik, behandling och omvårdnad av personer meddemenssjukdom.

Vårdprogram 20100920-1 (1.59 MB) har upprättats på uppdrag av styrgruppen för vård och omsorg om personermed demenssjukdom i Västerbotten och är framtaget av en arbetsgrupp med olika kompetenser och erfarenheter från hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Ny FoU-verksamhet

Bakgrund

LAKO (• 14/2009) behandlade frågan om översyn av Äldrecentrum Västerbotten efter remiss till kommuner och landsting. Flertalet kommuner och Primärkommunala delegationen vid Region Västerbotten förordade att beslut först skulle tas när avtalet mellan SKL och regeringen slutits vilket beräknades ske i maj 2010 samt erfarenheterna av det pågående mellankommunala arbetet om kunskapsutveckling via lärande nätverk – FoU-ombud – tagits tillvara.

LAKO beslutade att uppdra till landstings- och regiondirektör att återkomma med förslag hur samverkan kunde utvecklas beträffande kunskapsutvecklingen inkluderande upplägg och innehåll i en regional FoU-enhet inom äldreområdet, samverkan med universitetet samt effektuera gemensam avsiktsförklaring .

I den gemensamt ingivna avsiktsförklaringen för uppbyggnad av regional stödstruktur för kunskapsutvecklingen som godkändes av samverkansorganet LAKO 17 juni gör kommunerna och landstinget bl.a. följande åtagande:

”Vi avser att avveckla Äldrecentrum Västerbotten och skapa en ny regional enhet som ska samordna och knyta befintliga kunskapsmiljöer närmare varandra i första hand inom områdena äldreomsorg och närliggande landstingsverksamheter samt sedermera i övriga delar av socialtjänsten. Vid utformningen av den nya regionala enheten skall vi särskilt se på möjligheterna att koppla förslaget dels till pågående utvecklingsarbetet om lärande nätverk samt statsbidraget till kvalitetsregistren och förbättringar för multisjuka äldre . Resurser från Äldrecentrum överförs till den nya enheten. Förslaget om den nya enheten skall vara klar under 2010.”

Utredningens förslag till ny FoU verksamhet i Region Västerbotten (430.21 kB)

Brukarstödcentra

Brukarstödcentra har ansökt om stöd med 1,47 mkr för 2010 från Region Västerbotten. Brukarstödcentra har bedrivit verksamhet sen 2003 med inledningsvis statligt stöd samt stöd från vissa kommuner och landstinget sedan 2006.

Brukarstödcentra ger juridisk hjälp till enskilda som behöver hjälp inom rättighetslagstiftningen. Hjälpen kan avse t.ex. att ansöka om nya insatser, att överklaga beslut, att få insatser som fungerar bättre och att skriva tillsynsanmälningar.

Utredningens förslag behandlades av primärkommunala delegationen den 6 november 2009 som föreslog avslag på ansökan. Både Region Västerbottens arbetsutskott och styrelse gick på samma linje och avslog ansökan i december samma år.

Infomix – centrum för tillgänglig information

Kansliet har haft i uppdrag att se över Infomix:s verksamhet och utreda förutsättningarna för att den skall ingå i Region Västerbottens verksamhet som en länsresurs.

Infomix vars huvudman i dag är Skellefteå kommun skall bearbeta samhällsinformation så att den blir lättläst för personer med funktionshinder. Produkterna skulle finnas som tal, lättläst text och på punktskrift och mångfaldigas på kassett, CD, i tryck, och i punktskrift. En hemsida – www.infomix.se – informerar om verksamheten.

Regionfullmäktige beslutade den 8 oktober 2008

  • att godkänna föreslagen inriktning innebärande att verksamheten skall ingå i Regionförbundet Västerbottens läns verksamhet från 1 januari 2009.
  • att föreslå medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar att besluta om följande tillägg till Regionförbundets förbundsordning: ansvara för att bearbeta informationsmaterial från landstinget och kommuner i Västerbottens län så att det blir anpassat för personer med olika kommunikations- och läshandikapp.
  • att finansieringen sker genom justering av medlemsavgiften 2009 för de kommuner och landstinget som ansluter sig till Infomix – för närvarande 4,00 kr per invånare.
  • att uppdra åt Regiondirektören att genomföra förändringen från 1 januari 2009.

 

Kontaktperson

Anita Helgesson, Strateg Vård och Omsorg

090-165715
070-577 57 18
anita.helgesson@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 19 maj, 2015 kl 13:36 av Anita Helgesson