NYHETER 2023-05-22

Höga halter arsenik i många brunnar

En ny rapport från arbets- och miljömedicin norr vid Norrlands universitetssjukhus visar att områden i den norra regionen har brunnar med höga halter arsenik.

Hanna Söderström Lindström, yrkes- och miljöhygieniker vid arbets- och miljömedicin norr och forskare vid arbets- och miljömedicin norr och Hållbar hälsa, Umeå Universitet samt Kåre Eriksson, docent vid Hållbar hälsa, Umeå universitet Foto: Robyn Wallen

I Norrland finns det riskområden där det naturligt förekommer arsenik i berggrunden som kan orsaka förhöjda halter oorganisk arsenik i grundvattnet och i grävda egna brunnar, men framför allt i borrade egna dricksvattenbrunnar. Arsenik finns i två huvudformer, organisk och oorganisk. Den senare är giftig för människor.

Viktigt att mäta sitt vatten

Hanna Söderström Lindström, yrkes- och miljöhygieniker vid arbets- och miljömedicin norr och forskare vid arbets- och miljömedicin norr och Hållbar hälsa, Umeå Universitet samt Kåre Eriksson, docent vid Hållbar hälsa, Umeå universitet, står bakom rapporten och kartläggningen.

– Tanken med studien är att visa hur omfattande problemet med oorganisk arsenik i dricksvatten faktiskt är. I vårt miljömedicinska arbete har vi sett att många brunnsägare, som själva har ansvar för vattenkvaliteten, inte låter analysera sitt privata dricksvatten, berättar Hanna Söderström Lindström.

Hanna Söderström Lindström och Kåre Eriksson vill få brunnsägare att kontrollera sitt vatten och förstå att det är av stor vikt att något man dricker dagligen behöver ha god kvalitet.

– Det är få brunnsägare som regelbundet kontrollerar sig dricksvatten i norra Sverige – det vill vi ändra på, säger Hanna Söderström Lindström.

Rapporten visar bland annat att det finns flera riskområden i norra Sverige. Studien är utförd i Piteå kommun i Norrbotten, Skellefteå kommun i Västerbotten och delar av Ragunda kommun i Jämtland.

Förhöjda halter

Oorganisk arsenik kan påverka hälsan både om man utsätts tillfälligt eller under lång tid. En lång exponering ökar risken för cancer i framförallt lunga, hud och urinblåsa. Det kan också leda till exempelvis hudförändringar som hyperpigmentaton och keratos.

– Kartläggningen visar att det finns områden med anmärkningsvärt höga halter arsenik i alla tre kommuner. Skelleftefälten är ett exempel på det. Det viktigaste är att alltid kontrollera vattnet när man anlägger en brunn och därefter vart tredje år enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Även om grannen kan ha en låg halt kan man själv ha en hög. Man måste kontrollera vattnet i varje brunn, berättar Hanna Söderström Lindström.

– Oorganisk arsenik i dricksvattenbrunnar är ett globalt problem. Höga halter finns bland annat i asiatiska länder som till exempel Bangladesh, Indien och Kina men även i delar av USA. Problemet finns även i andra områden i Sverige som Bergslagen och östra Mellansverige, berättar Kåre Eriksson.

– Vår bedömning, som vi baserat på riskmodeller från USA, visar på risker upp till ett extra cancerfall per tusen exponerade. Denna risknivå är högre än en nivå på cirka ett cancerfall per 100 000 exponerade som brukar anses som en låg och acceptabel risk för en enskild miljöhälsorisk. Vi råder därför brunnsägare att alltid kontrollera sitt vatten. Vid problem kan filterrening användas för att minska oorganisk arsenik i dricksvattnet. Intaget av oorganisk arsenik bör vara så lågt som möjligt, berättar Hanna Söderström Lindström.

Arbets- och miljömedicin norr, AMM, är ett kompetenscentrum för norra Sverige med uppdrag att förebygga, utreda, bedöma och bidra till att åtgärda ohälsa som har samband med arbete och omgivningsmiljö, samt att bedriva forskning och undervisning. AMM norr ansvarar för arbets- och miljömedicin i de fyra norra sjukvårdsregionerna Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

Till rapporten

Tillbaka till nyhetslistan