Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Flernivåstyre i Östersjöstrategin

Region Västerbotten har tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län och Föreningen Norden fått i uppdrag av EU-kommissionen att stödja och stärka flernivåstyrning inom EU:s strategi för Östersjöregionen. I praktiken handlar det om att finna verkningsfulla medel för att olika myndighetsnivåer och aktörer – EU, nationella regeringar och myndigheter, regionala och lokala myndigheter, liksom näringsliv och organisationer inom civilsamhället – uppfattar sig delaktiga och bidrar till att strategins målsättningar uppnås.
Uppdraget betyder mycket för Region Västerbotten som organisation men kan också visa sig vara en värdefull arena för framtida utveckling av både kommersiella och vänskapliga band över havet.

Sverige har en lång historia av kommunikationer och handel över Östersjöns vatten och delar givetvis regionens framtida öden tillsammans med de andra Östersjöländerna. Utmaningarna som formuleras i strategin handlar primärt om att rädda havsmiljön, att förbättra kommunikationerna liksom att öka det samlade välståndet i regionen. Målen är utomordentligt viktiga och utmaningarna mycket stora.

Det pågår och har pågått över många år ett intensivt samarbete runt om Östersjön inom allehanda områden och sektorer. Enbart inom miljöområdet finns t.ex. ett antal formella liksom informella samarbetsstrukturer. Såväl regioner som kommuner runt Östersjön deltar också i olika samarbeten och tillsammans utgör samarbetsstrukturerna en svåröverskådlig mosaik över Östersjöns geografi. Vad som saknats i detta arbete, fram till idag, är en samlad ram för de målsättningar och utmaningar som aktörerna tillsammans försöker lösa. Strategin för Östersjöregionen syftar till att ge denna ram.

Vi på Region Västerbotten är förstås nöjda att kunna bidra i detta viktiga arbete och vi tar oss nu an uppgiften att stärka förutsättningarna för framförallt lokala och regionala aktörer att medverka i strategins genomförande.

Läs mer om Östersjöstrategin: http://groupspaces.com/eusbsr-governance/

Östersjöstrategin är uppbyggd kring 17 så kallade prioritetsområden, rörande allt från jordbruk till fartygstransporter och gränsöverskridande kriminalitet. Mer information finns på:

http://groupspaces.com/eusbsr-governance/

För er  som undrar hur, när och var, är ni naturligtvis välkomna att kontakta oss.

Terese Ryndal

Strateg Internationella frågor
Tel: 090-16 57 06 Mobil:070-690 57 06
terese.ryndal@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 8 mars, 2017 kl 9:32 av Terese Ryndal