Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

OECD-rapporten

OECD territorial review 2017: Northern Sparsely Populated Areas

Under 2017 färdigställdes OECD:s rapport om de norra glesbefolkade regionerna.

Ta del av hela rapporten här.

Vid Region Västerbotten har delar av studien analyserats och sammanfattats:

Kompetensförsörjning

Regional tillväxt och glesbygdsutveckling

Kollektivtrafik

Bakgrund till rapporten

Den 24 februari 2016 besökte en arbetsgrupp från OECD Västerbotten för att genomföra en rundresa i länet och möta företrädare för politik/offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. Besöket i Västerbotten var en del av en resa genom fyra län; Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Resan genom länet avslutades i och med Europaforumkonferensen i Piteå den 25-26 februari där det arrangeras ett särskilt seminarium med anledning av studien. OECD:s arbetsgrupp ackompanjeras av företrädare för EU-kommissionen och svenska regeringskansliet samt representanter från Kanada.

Programmet för OECD:s turné i norra Sverige: Program OECD-resan

Under 2016 intensifierades arbetet i studien ”Territorial review of the NSPA-Region”. Västerbotten medverkar som ett av 14 län/regioner från norra Norge, Sverige och Finland. Studien finansieras och genomförs av länen/regionerna och dessas EU-kontor. Arbetet leds av OECD:s avdelning för regional utveckling, som också står för bearbetning, analys, slutsatser och policy rekommendationer. I slutet av 2016 beräknas resultaten från studien presenteras.

NSPA-regionen

Northern Sparsely Populated Area – är ett samarbete mellan de 14 nordligaste länen/regionerna i Norge, Sverige och Finland som alla har gemensamma egenskaper som gles befolkning, långa avstånd och kallt klimat. Utgångspunkten för samarbetet är en särskild artikel i EU-fördraget som framhåller dessa särdrag och möjliggör för ytterligare allokering av EU:s strukturfondsmedel till våra områden. För Sverige och Finlands del innebär det en särskild avdelning av medel omfattande nära 1 miljard Euro över perioden 2014-2020.

Mer om NSPA-regionen finns att läsa här.

Vad är en OECD territorial review?

I OECD:s arbete med att följa och stödja ekonomisk utveckling i medlemsländerna har organisationen utvecklat arbetsmetoder för att särskilt genomlysa regionala villkor för tillväxt och utveckling. I synnerhet fokuserar man på den regionala konkurrenskraften och policyinriktningen i regionen. I studierna samlas en stor mängd faktaunderlag från den studerade regionen, inklusive intervju- och diskussionsunderlag från aktörer i regionen. Studien avrapporteras < med de viktigaste slutsatserna och rekommendationer för politikens inriktning och för att höja konkurrenskraften.

Ett antal geografiska områden i Sverige har genomfört liknande genomlysningar med hjälp av OECD. Skåneregionen liksom Småland-Blekinge-området har genomfört s.k. territorial reviews de senaste åren. Sverige har som medlemsland i OECD också genomfört en liknande genomlysning.

Här kan du läsa exempel på tidigare gjorda Territorial reviews:

Småland-Blekinge 2012

Öresundsområdets 2003
Sverige 2010

Slutsatser från tidigare svenska OECD-studier har med framgång använts av regionerna i fråga, både för eget utvecklingsarbete och för att uppmärksamma regeringen och EU på nödvändiga prioriteringar. För Skåne har den gemensamma arbetsmarknadsregionen med Köpenhamn stötts av OECD-studien, i Småland-Blekinges fall har i synnerhet investeringar i infrastrukturen fokuserats av OECD.

OECD och dess verksamhet

OECD, The Organisation for Economic Co-operation and Development, är en ekonomisk samarbetsorganisation med 34 medlemsländer. Organisationen bildades som ett samarbete mellan 18 ekonomiskt utvecklade länder i Europa och Nordamerika 1960. Över åren har fler medlemsländer har tillkommit, även snabbt växande ekonomier i utvecklingsländer som Turkiet och Brasilien.

OECD:s verksamhet sträcker sig över många ämnesområden som har betydelse för den ekonomiska utvecklingen, alltifrån strategiska samhällssektorer som utbildning, arbetsmarknad, forskning och innovation, miljö, hälso- och sjukvård men också försäkrings- och pensionssystem liksom handels och skattepolitik.

OECD arbetar på uppdrag av sina medlemmar och för de regionala genomlysningarna (territorial reviews) har OECD byggt upp en särskild metod kring detta. Metoden innebär att kunskapsframtagning och bedömningar genomförs med per-reviews, dvs i jämförelser med andra regionala studier, pågående och/eller genomförda. De slutsatser och rekommendationer som OECD avger avslutningsvis sker efter beslut i det medlems-sammansatta kommitten för territoriell utveckling (Territorial Development Policy Committee).

Läs mer om OECD:s avdelning för regional utveckling här.

Utmaningar för områden med gles befolkning – en fråga med globalt intresse

OECD har under senaste åren, liksom flera andra internationella organisationer, höjt sitt intresse för ekonomisk utveckling i geografiska områden långt från stora marknader, med mycket gles befolkning och långa distanser. Utmaningarna delas i många av världens mest utvecklade länder när det kommer till frågor om offentlig och kommersiell service, transport och pendlingsmöjligheter liksom om att skapa arbetstillfällen och goda förutsättningar för näringslivet, såsom innovationer och ny- och småföretagande. Västerbotten är ett bra exempel på en sådan region.

En särskild dimension i utvecklingen för de glest befolkad områdena är de växande städernas allt större betydelse för den samlade regionen, där befolkningen i övrigt minskar. Västerbotten har redan uppmärksammats för sitt framgångsrika utvecklingsarbete med bl.a. vård och utbildningssystem i glesbygd och till exempel har landstingets glesbygdsmedicinska centrum utvecklat samarbete med partners i länder som Australien och Kanada.

OECD har i och med studien i NSPA aviserat en särskild kunskapssatsning på just dessa utmaningar och med vid besöket i Sverige i februari finns också representanter från Kanada.

För mer information:

Terese Ryndal

Strateg Internationella frågor
Tel: 090-16 57 06 Mobil:070-690 57 06
terese.ryndal@regionvasterbotten.se

 

 

Uppdaterad 20 december, 2017 kl 11:28 av Micaela Löwenhöök