Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Moderator för konferensen Cecilia Garme, politisk journalist och fil.dr. i statskunskap samtalar med Camilla Lehorst, kansliråd vid regeringskansliet.

Lyssna

Regioner vill vara delaktiga i nationella beslut

Störst engagemang vid konferensen för Europaforum Norra Sverige den 14-15 mars väcktes när Camilla Lehorst, regeringskansliet beskrev arbetet med partnerskapsöverenskommelsen.
Men politiker och tjänstepersoner vid konferensen är ändå inte nöjda. De tycker inte att de får delta i tillräcklig omfattning i utformningen av de nationella programmen.
– Det är hos oss i regionerna det blir verkstad och ska det nationella programmet få legitimitet, då behöver vi också delta i processen, säger en deltagare.

Störst engagemang vid konferensen för Europaforum Norra Sverige den 14-15 mars väcktes när Camilla Lehorst, regeringskansliet beskrev arbetet med partnerskapsöverenskommelsen. Hon menar att regeringen tagit till sig av kritiken och anställt henne som samordnare mellan de tre departementen som är ansvariga för struktur-, landsbygd-, och fiskerifonden.
Men politiker och tjänstepersoner vid konferensen är ändå inte nöjda. De tycker inte att de får delta i tillräcklig omfattning i utformningen av de nationella programmen.
– Det är hos oss i regionerna det blir verkstad och ska det nationella programmet få legitimitet, då behöver vi också delta i processen, säger en deltagare.

Daniel Tarschys_3

Daniel Tarschys, professor i statsvetenskap och tidigare generalsekreterare i Europarådet återger hur diskussionerna i parlamentet går om EU-budgeten.
Han tror att fördelningen i slutänden rätt väl kommer överensstämma med det som stats- och regeringscheferna redan kommit överens om. Men EU-kommissionen vill ha större grad av flexibilitet, de vill kunna flytta pengar mellan program för att minska risken på inlåsning och att projektmedel inte utnyttjas fullt ut.
Daniel Tarschys tycker att de norrländska regionerna lyckats bra med att synliggöra sina speciella behov och han återger en resa med en kommissionär för att visa hur glest befolkat norra Sverige är.
– Man hade till och med beställt en besvärlig snöstorm och det var då glesbygdsstödet infördes, berättar Daniel Tarschys.

Helena Linde 2

Helena Linde, förbundsjurist, SKL berättar om begränsningar att EU-kommissionens fördrag innehåller ett principiellt förbud mot statliga stöd till företag.
– När det skett ett otillåtet statsstöd, då är effekten att det som utförts med statsstöd är ogiltig vilket kan orsaka konkurs för det företag som tagit emot stödet, säger Helena Linde.
Det som är förbjudet är tillexempel offentliga medel som ges till ett företag eller något i en kommun som drivs i företagsliknande form, om det gynnar ett företag eller en produktion, om det skulle kunna ses som en förmån. Det får inte snedvrida konkurrensen och inte påverka handeln mellan medlemsstater.
Men det finns även tillåtna stöd som: av social karaktär och katastrofinsatser, mindre belopp, för att utveckla regioner med låg levnadsstandard och låg sysselsättning, underlättande för viktiga projekt av EU-intresse, för att råda bot på en allvarlig störning i ett lands ekonomi, bevarande av kulturarv och vissa utpekade grupper av stöd.
– Till exempel så är det möjligt att ge stöd till verksamheter där det saknas marknadsalternativ, säger Helena Linde.

odgeir 5

Oddgeir Danielsen, director NDPL (Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics) berättar om Nordostpassagens möjligheter hur smältande isar öppnar farleder norr om Ryssland.
– Inte farliga alls, men väldigt långt bort från alla former av infrastruktur, därför kommer nog Ryssland även i fortsättningen kräva att fartyg eskorteras av isbrytare med sjukhus och förmåga att ta hand om eventuella oljeutsläpp, säger Oddgeir Danielsen.
Han gör också reklam för utvecklingsmedel som kan användas till planering och studier av konkret infrastrukturutbyggnad. Han tycker det är märkligt att hela Europa vill komma åt de här pengarna, men nästa ingen efterfrågan från Sverige.

Peter Sköld

Vad håller vi på med? Frågar Peter Sköld, ansvarig för arktisk forskning vid Umeå universitet.
Han berättar att Island har tappat halva sin is på 50 år och när isen inte längre finns kvar absorberas solvärmen av marken och havet och på så sätt accelererar den globala uppvärmningen. Och när isen smälter då smälter även permafrosten och frigör metangas som är 23 gånger starkare än koldioxid.
– Smälter isen runt Arktis då stiger havsytan med sju meter och ger ett förändrat klimat med flera stora stormar och tsunamis, säger Peter Sköld.
Han berättar att Arktis inte är en tom yta, runt fem miljoner människor bor i området varav 10-15 procent är urfolk. Sverige med Västerbotten och Norrbotten är också en del av Arktis.
Det finns positiva effekter av den smältande isen, till exempel att farleder öppnar sig, men andra nackdelar är att fiskeindustrin expanderar och skrapar upp ännu större ytor av havsbottnen och påverkar på så sätt ekosystemet i tidigare orörda områden.
– Och vad händer om en oljetanker eller en kärnbestyckad båt förolyckas i Arktis? Ingen hjälp finns för varken räddnings insatser eller sanering.
Peter Sköld leder arktiskt forskningscentrum vid Umeå universitet, men han skulle gärna bli en aktör på allvar.

Maria Kristoffersson_1

Maria Kristoffersson, ordförande för advicory group berättar om programmeringsarbetet för Norra Periferiprogrammet. Hon frågor: hur ska vi väga behoven hos människorna som bor i de här områdena och hur ska vi dra nytta av det transnationella samarbetet för att möte de utmaningar som finns.
Hon visar en tidsaxel som sträcker sig fram till slutet av december då programmet ska vara färdigt och fram till i maj är ett fönster öppet för att lämna förslag och synpunkter på hur programmet kan utformas.

Fredrik Gunnarsson

Fredrik Gunnarsson, internationell strateg vid Region Västerbotten ger en beskrivning av en förstudie om den Arktiska dimensionen i samarbetet mellan länderna i Norra Periferiområdet.
Avsikten är att skapa en struktur för att konkretisera projektidéer att driva tillsammans inom Östersjöområdet som består av Finland, Sverige, Norge, Skottland, Island, Grönland och Färöarna.

Jens Nilsson

Jens Nilsson, EU-parlamentariker tycker att vi ska vårda visionen om en gränslös värld i frihet, men också ta ställning till vår livsmedelsproduktion.
– De som vill producera billig mat, får väl göra det, men i norra Sverige ska vi leta kunder som vill betala för produkter med hög kvalitet, säger Jens Nilsson.

Debatt Oscar Wåglund_1

Oscar Wåglund Söderström, statssekreterare hos EU-ministern Birgitta Ohlsson, beskriver hur länderna i södra Europa visar missnöje med EU-politiken och ropar på hjälp från länderna i norr.
– Anders Borg förespråkar ordning på finanserna och strukturreformer för att de länderna ska komma tillbaka i tillväxt, säger Oscar Wåglund Söderström.
Han pekar på hur Sverige gjorde nödvändiga reformer på 90-talet med förändrat pensionssystem och enklare regler för småföretagare, något som Sverige drar nytta av i den här krisen.
Sverige driver frågan om frihandelsavtal med USA och Japan och förenklade regler för att människor ska kunna flytta mellan länder.
– När Polen tidigare hade ont om jobb, då flyttade polackerna till andra länder, men nu när det är tillväxt, då flyttar människorna tillbaka, säger Oscar Wåglund Söderström.
Han tycker att Europa ska återta makten som världens största ekonomiska centrum och inte bara vara världens största historiska museum.

Skriv ut

18 mars, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
 • Några citat ur den avslutande debatten

  Jens Nilsson: Tar regeringen hänsyn till regionernas synpunkter? till exempel att ordna informationsmöten innan man skickar in dokumenten. Näringsdepartementet är intresserad av att förändra arbetssättet, men ändå presenterar man inte resultatet förrän arbetet är avslutat. – Så här blev det!

  Oscar Wåglund: Man ska försöka påverka genom politiken och sina egna naturliga kontakter. Regeringen försöker driva en arbetsmarknadspolitik och samköra med socialfonden. Fördelar med stordrift som ibland anpassas lokalt.

  Ewa-May Karlsson (C), vice regionråd Region Västerbotten: Krisen slog olika i vårt land. Väldigt svårt att hinna förändra i programmen för att kunna stötta under krisen, exempelvis i Socialfonden. Hur kan regeringen skapa en större flexibilitet.

  Oscar Wåglund: I effektivitetens namn för att ha en effektiv hantering av pengarna, då behöver staten ha ett huvudsakligt ansvar för politiken.

  Jens Nilsson: Det viktigaste är att få folk i arbete och det ser olika ut i olika regioner beroende på hur näringarna skiljer sig åt. Gör ett försök att förändra socialfondens uppdrag.

  Erik Bergkvist: Det regionala inflytande har inte förstärkts. Sen klev verken fram på alla områden och mer byråkrati och krångel. Många har gjort projekt, men säger att de är tveksamma till om de kommer söka mer projektmedel.

  Jens Nilsson: Nationella beslut begränsar möjligheterna för regionala skillnader. Det är Sverige som har krånglat till det reglerna kring EU-stöd. Jag accepterar inte att man skyller på EU, när EU har gjort förenklingar som Sveriges myndigheter inte tar till sig.

Kommentarer