Kommersiell trafik

Enligt Lagen om Kollektivtrafik (SFS 2010:1065) är det fritt för kollektivtrafikföretag att bedriva kollektivtrafik på kommersiell grund. En anmälan från ett kollektivtrafikföretag om att det har för avsikt att på kommersiell grund bedriva kollektivtrafik ska vara den regionala kollektivtrafikmyndigheten tillhanda senast 21 dagar innan kollektivtrafiken påbörjas.

Av anmälan ska framgå på vilken eller vilka linjer företaget avser att bedriva kollektivtrafik samt när kollektivtrafiken påbörjas. De praktiska arrangemangen t.ex. för tillgång till hållplatser är företagets ansvar så det är viktigt att börja planera linjen långt tidigare än 21 dagar före trafikstart.
En anmälan från ett kollektivtrafikföretag om att det har för avsikt att sluta bedriva kollektivtrafik på kommersiell grund ska vara kollektivtrafikmyndigheten tillhanda senast 21 dagar innan kollektivtrafiken upphör.

Om linjen trafikerar flera län, räcker det med anmälan till kollektivtrafikmyndigheten i ett av dessa län.
Information om trafikutbud ska enligt Transportstyrelsens författning (TSFS 2012:2) lämnas till Samtrafiken i Sverige AB. Information om trafikutbud ska, om det inte finns särskilda skäl för det, lämnas senast 21 dagar innan trafiken påbörjas, ändras eller upphör. I författningen anges också rekommenderat format för trafikinformationen. Kontakta Samtrafiken i god tid. Ytterligare information finns under rubriken Tjänster och Riksdatabasen på www.samtrafiken.se

Om Du vill starta upp eller lägga ned en kommersiell linje, använd blanketten nedan och skicka till adressen nedan:

Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län
Region Västerbotten
Box 443
901 09 Umeå

Det går också bra att skanna in underskriven anmälan och skicka per e-post till myndighetsbrevlådan kollektivtrafikmyndigheten@regionvasterbotten.se