SAMÅKOLL-Samordning för kollektivtrafikens återhämtning och måluppfyllelse

SAMÅKOLL-Samarbete för Kollektivtrafikens Återhämtning och Måluppfyllelse är ett sammanhållet arbete i regionen för att uppnå det regionala trafikförsörjningsprogrammets mål och för återhämtning efter pandemin. Organisationer med delansvar och gemensamma intressen, samarbetar i arbetsgrupper för att på ett konkret sätt förbättra helheten för resenärerna. Och för att därigenom förbättra både för samhället och för den egna verksamheten. 

Illustration, personer som samarbetar

Det är många omständigheter som påverkar förutsättningarna att uppnå målen, men SAMÅKOLL är en viktig del i det och ett naturligt nästa steg i utvecklingen av regionens kollektivtrafik. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet slår fast att samverkan och resenärsperspektiv är viktiga strategier för att uppnå målen. Programmet slår också fast att Region Västerbotten ska leda ett sammanhållet arbete i regionen för att uppnå målen, att den övergripande processen knoppas av i mindre arbetsgrupper, och att en handlingsplan för det sammanhållna arbetet ska tas fram. Det sammanhållna arbetet har sedermera fått namnet SAMÅKOLL. Det stärker samverkan och samarbete med resenärsperspektiv som gemensam nämnare, och kompletterar på det sättet allt annat arbete som redan pågår. 

De grupper som är i gång inom SAMÅKOLL för tillfället är: 

1 Gemensam resenärssamverkan  

2 Samordna kommunikation för grön omstart  

3 Marknadsanpassa produkter och tjänster 

 

Grupp som är i färd att startas upp är 

5 Attraktiva ombordmiljöer 

Bianca Byring Strateg Kollektivtrafik
E-post
bianca.byring@regionvasterbotten.se
Mobil
070-516 57 56
Bild på Bianca Byring