Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Brudbrist och solidaritet- samarbete behövs

Regionrådet Hanna Westerén från Region Gotland skriver från insidan av CPMR.

CPMR:s 42:a generalförsamling är till ända. CPMR har fått en ny president i Vasco Codiero som jag vill önska all lycka. Jag vill också gratulera Umeå till ett mycket fint värdskap under generalförsamlingen. Personligen har jag särskilt uppskattat de högkvalitativa kulturella inslagen, inte minst det faktum att Europahymnen framfördes av riktiga musiker. Stort och mäktigt!

CPMR gör skillnad. Aktivitetsrapporten som föredrogs av genrealsekreteraren Eleni Marianou visade tydligt att CPMR behövs, för att helt enkelt hålla ihop EU, för att föra regioner närmare varandra, men också närmare Bryssel och Strasbourg. Som kvinna och feminist kan jag dock inte låta bli att undra över det som också – med all rätt – varit lite av en korridorrsnackis de här dagarna: var é brudarna? Om jag har räknat rätt har endast en fjärdedel av föredragningarna gjorts av kvinnor. Det duger inte i modern organisation!

En annan viktig påminnelse kom från Nicolas Brookes; om att dagens besatthet av mäta GDP säger ytterst lite om hur ett samhälle faktiskt mår – GDP:n kan öka rekordartat, men rikedom och hälsa är ändå vara ytterst ojämnt fördelad, och inte heller tas hänsyn till om tillväxten sker på ett hållbart vis. Värt att beakta särskilt i termer av sammanhållning och överbryggande av skillnader.

Från en gotländsk horisont är CPMR, men kanske ännu mer underkommissionerna oerhört viktiga arenor för samfällt agerande i frågor av gemensamt intresse, men också ett ställe där en kan hitta nya danspartners för projekt. Till exempel har vi sannolikt fångat in ytterligare några öar till det alltmer inflytelserika IsleNet, vilket enbart är av godo.

Tillsammans är vi starka, vilket visar sig också i hur CPMR och underkommissionernas möten prioriteras av så väl EU-kommissionärer som europaparlamentariker. Deras närvaro förpliktar också, allt det vi initierat dem i kring ”islands and highlands” vill vi så klart också se omsatt i praktiken.

Jag bär också särskilt med mig Eleni Marianous ord kring det principiellt viktiga i den här typen av samarbeten, nämligen att sammanhållningspolitiken inte handlar om välgörenhet utan om solidaritet. Om insikten att alla vinner på att vi går i takt, på att också ”islands and highlands” växer och utvecklas, ges förutsättningar att bära och bidra, istället för att bäras och tynga.

Jag är nöjd med den final declaration som generalförsamlingen antagit, med flera viktiga ställningstaganden och tydlig udd mot gemensamma utmaningar inte minst på miljö- och klimatområdet. Det gläder mig också särskilt att CPMR tydligt tar ansvar för att häva trenden för de främlingsfientliga, populistiska partiernas frammarsch. En arbetsgrupp med integration som arbetsområde är precis rätt i tiden.

Ett öppnare Europa vinner vi alla på. Om och om igen. Tack för den här gången. Enighet ger styrka!

Hanna Westerén (S)

Regionråd, Region Gotland

 

Lack of women and solidarity- cooperation is needed

CPMR’s 42nd General Assembly is over. CPMR has a new president in Vasco Codiero and I want to wish him all the best of luck. I also want to congratulate Umeå to a very fine hospitality during the General Assembly. Personally, I especially appreciated the high quality cultural elements, not least the fact that the European anthem was performed by real musicians. Great and powerful!

CPMR makes a difference. The activity report which was presented by the General secretary Eleni Marianou clearly showed that the CPMR is needed, in order to simply keep the EU together, to bring the regions closer together, but also closer to Brussels and Strasbourg. As a woman and a feminist, I can not help but wonder: were are all the ladies? If I counted correctly, only a quarter of the presentations were made ​​by women. That is not good enough in a modern organization!

Another important reminder came from Nicolas Brookes; that today’s obsession with measuring GDP, says very little about how a society actually feel – GDP can increase the record, but the wealth and health can still be very unevenly distributed, and does not take into account whether growth occurs in a sustainable manner. That is worth some consideration especially in terms of cohesion and bridging differences.

From the horizon of Gotland the CPMR is, but perhaps even more commissions incredibly important arenas for joint action on issues of common interest, a place where one can find new dance partners for projects. For example, we probably captured a few more islands to the increasingly influential IsleNet, which alone is good.

Together we are strong, which is also reflected in how the CPMR and the Commission of the meeting are of priority for European Commissioners as well as for MEP:s. Their presence also commits them to all that we initiated them in around the ”islands and highlands” and of course we wish them to put our visions into practice.

I especially carry with me Eleni Marianous words about the principal importance of this type of cooperation, namely that cohesion policy is not about charity, but about solidarity. If the realization is that everyone wins, that also that ”Islands and Highlands” are growing and developing, everybody are given the opportunity to wear and contribute, instead of being carried and weigh.

I am pleased with the final declaration of the General Assembly is adopted, with several key positions and clear sting against common challenges, not least on the environment and climate. I am also particularly proud that the CPMR clearly take responsibility for the trend of populist parties gaining ground I Europe. A working group with integration in focus is exactly in the right time. An open Europe will benefit us all. Over and over again. Thank you for this time. Unity is strength!

Hanna Westerén (The social democrats)

Regional council, the Region of Gotland

Skriv ut

30 september, 2014 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer