Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Forskning & goda exempel

Den demografiska kurvan visar en ökande åldrande befolkning. I Västerbotten finns idag närmare 50 000 personer som är 65 år och äldre, vilket motsvarar 19 procent av länets befolkning.

År 2025 kommer var tredje svensk att vara över 60 år. Dessutom kommer antalet demenssjuka att fördubblas de kommande 20 åren. En prognos visar att kostnader för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård kan öka med 270 procent fram till år 2040.

Kultur främjar och förebygger

Forskningen visar att kultur har betydelse för hälsa och välbefinnande – och att kultur är ett verktyg inom vård, omsorg och rehabilitering.

Förebyggande och hälsofrämjande insatser för äldre personer kan i ett längre perspektiv innebära stora vinster, såväl hälsomässiga som ekonomiska, för både individ och samhälle.

Att bli äldre betyder inte nödvändigtvis försämrad hälsa och livskvalitet, men en satsning på hälsofrämjande och förebyggande insatser kan betyda att den friska delen av människans liv förlängs, liksom att livskvalitet och välbefinnande förbättras.

Kultur spelar allt större roll

Kultur är en viktig dimension i ett långsiktigt hållbart samhälle – inte minst socialt, genom kulturens möjligheter att skapa mötesplatser. Att både ta del av kultur och, framför allt själv aktivt delta i olika kulturaktiviteter, bidrar till välbefinnande och god livskvalitet. Det ökar också människors motivation och livslust.

Den nationella kulturpolitiken ska bidra till samhällets utveckling genom att tillgängliggöra kultur för alla, oavsett var man bor i landet. Kulturpolitiken ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och att utveckla sina skapande förmågor. Att öka människors delaktighet i samhällslivet är ett viktigt nationellt mål för folkhälsan.

Med fler hälsofrämjande insatser kan vi öka äldres välbefinnande och skjuta fram behovet av vård och omsorg.

Uppdaterad 30 april, 2015 kl 11:15 av Kerstin Hamre