NYHETER 2022-09-30

Nu identifieras riskerna i Region Västerbotten

Region Västerbottens revisorer har en oberoende ställning och genomför varje år många viktiga granskningar av hur regionen styrs och fungerar. Nu pågår ett arbete för att ringa in de största riskerna i organisationen. – Vi vill identifiera de områden som verkligen behöver granskas, säger Petter Bergner, sakkunnig på Region Västerbottens revisionskontor.

Petter Bergner
– Våra granskningar ligger till grund för ansvarsprövning av styrelser och nämnder, men de kan också bli ett värdefullt underlag för förbättringsarbete i regionen, berättar Petter Bergner, sakkunnig på revisionskontoret. Foto: Klas Sjöberg

Riskanalys är en central och ständigt pågående verksamhet för regionens revisorer. Genom att ringa in och analysera de största riskerna i regionens verksamheter identifierar revisorerna de områden som behöver granskas.

Under hösten 2022 intensifieras arbetet inför 2023. På uppdrag av de förtroendevaldavalda revisorerna samlar personalen på revisionskontoret in information om var risker finns.

Stöd till verksamheterna

– Det handlar både om verksamhets- och ekonomiska risker av olika slag. I vår sammanställning tar vi även upp de som är kopplade till de staber och stödfunktioner som ska stödja verksamheterna, samt i regionens beslutsprocesser. Om risker för oegentligheter upptäcks noteras även dessa, säger Petter Bergner.

Riskanalysen är viktig för att revisorerna ska kunna rikta fokus rätt och prioritera. Just nu granskas bland annat det pågående arbetet för att försöka lösa förlossningsvårdens problem, samt hur arbetet för att klara verksamheternas personalförsörjning bedrivs.

Kontrollera korthantering

– Vi har också inlett en uppföljande granskning av användning av kontokort inom regionala utvecklingsnämndens verksamheter. Vi ska kontrollera om de fel och brister i korthanteringen som revisorerna uppmärksammade år 2021, har åtgärdats.

Vid sitt senaste möte den 30 september godkände revisorerna två uppföljande rapporter om Region Västerbottens IT- och informationssäkerhet. Den ena rapporten fokuserade på arbetet med IT- och informationssäkerhet och den andra handlade om efterlevnad av GDPR.

Brister i säkerhetsarbetet

Revisorerna identifierade flera oroande brister i säkerhetsarbetet. Bedömningen blev att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte hade gjort tillräckligt för att åtgärda brister som uppmärksammats i tidigare granskningar.

Granskningarna ligger till grund för ansvarsprövning av styrelser och nämnder, men de kan också bli ett värdefullt underlag för förbättringsarbete i regionen, berättar Petter Bergner.

Fakta: Läs mer om revisorerna och deras granskningar på www.regionvasterbotten/revision/granskningar

 

Tillbaka till nyhetslistan