Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Hbtq och normkritisk kompetens

Region Västerbotten tillsammans med Landstinget Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen och CERUM (Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet) delar visionen om att uppnå ett mer inkluderande kulturliv. Som ett led i detta har ett gemensamt projekt med fokus på HBTQ-frågor upprättats som sträcker sig mellan september 2015 till augusti 2018 – med finansiering från Statens kulturråd.

Bakgrund

Kulturområdet är en viktig arena för att synliggöra strukturer, normer och värderingar genom att inbjuda till samtal, dialog och diskussioner som driver det demokratiska samtalet framåt. Därför är det viktigt att alla ges tillträde till och samma möjligheter att ta plats inom kulturens arenor, även de grupper och frågor som inte alltid syns och hörs.

För att långsiktigt kunna främja kulturens möjligheter att utmana och synliggöra normer i relation till HBTQ-frågor behövs idag en kompetensutveckling och kunskapshöjning, som utmynnar i ett förankrat och integrerat arbetssätt – i vilken HBTQ-perspektivet synliggörs på lokal som regional nivå.

Syfte och mål

Syftet är att höja kompetensen och kunskapen om HBTQ-frågor genom att undersöka attityder, förhållningssätt och tendenser gällande HBTQ-frågor inom kulturområdet.

Målet är att hitta relevanta och användbara arbetsmetoder där HBTQ-perspektivet tillvaratas inom ramen för det regionala kulturutvecklingsarbetet.

Målgrupp

Målgrupper för projektets insatser i de tre länen är:

År 1: tjänstepersoner och politiker vid de regionala kulturenheterna.
År 2: tjänstepersoner och styrelseledamöter vid de regionala kulturinstitutionerna. År 3: det fria kulturlivet.

Utöver dessa innefattas även politiker från de olika länens och regionernas fullmäktige.

Arbetssätt

Projektet bygger på två delar: kartläggning och utbildningsinsatser. Den kartläggande delen genomförs av CERUM i samråd med en expertgrupp bestående av sakkunniga i HBTQ-frågor, personer som själva identifierar sig som HBTQ-personer. Detta arbete kommer att resultera i ett antal utbildningstillfällen riktat till projektets målgrupper. En styrgrupp och en arbetsgrupp finns även knutna till projektet.

Utbildningsdagar

Filmer:

8 juni 2016

2 maj 2017

 

Kontakta oss om du vill du veta mer om projektet

Bella Lawson, projektledare, bella.lawson@regionvasterbotten.se, 070- 676 72 73

Richard Ström, projektutredare, richard.strom@regionvasterbotten.se, 073- 833 08 59

Uppdaterad 8 juni, 2017 kl 13:16 av Jörgen Boström