Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2012-12-12 Vad gör vi när ett förskolebarn behöver särskilt stöd eller utsätts för kränkande behandling?

Hur kan arbetet med att ge ett förskolebarn tillgång till särskilt stöd se ut?

Utredningskrav, dokumentation samt tystnadsplikt/sekretess i ett viktigt barnstödjande arbete

Sedan juli 2011 gäller en ny skollag. Av den framgår att de barn i förskolan som behöver särskilt stöd ska ges sådant stöd genom förskolechefens försorg. Men några kunskapskrav finns inte för förskolans barn. Därför kommer stödet att utformas på delvis annat sätt än i skolan.

Inga åtgärdsprogram (ÅP) finns i förskolan eller individuella utvecklingsplaner (IUP). Det är inte heller, till skillnad från i skolan, möjligt att överklaga ett beslut om att särskilt stöd ges eller inte ges till ett barn.

Hur kan arbetet med att ge ett förskolebarn tillgång till särskilt stöd se ut, allt ifrån det att barnets stödbehov identifieras till dess att stödet följs upp och utvärderas? Vilken dokumentation behövs vid stödarbetet och hur kan den utformas och förvaras? Vilka har rätt att ta del av innehållet i en stödutredning och i den handlingsplan som därefter beskriver hur stödet ska utformas? Och vilken roll spelar vårdnadshavarna i hela denna process?

I den nya skollagen finns även skärpta bestämmelser om arbetet mot kränkande behandling. En anmälningsplikt finns, i dubbla led. Och utredning måste göras av huvudmannen för att klargöra vad som har skett och hur kränkningar i framtiden ska kunna undvikas.

Allt detta tas upp under dagen liksom frågor om tystnadsplikt och sekretess i dessa sammanhang samt de krav förvaltningslagen ställer på handläggningen i dessa ärenden.

Vid kursen ges de deltagare som så önskar möjlighet att presentera egen dokumentation gällande särskilt stöd, för synpunkter från kursledning och deltagare.

Målgrupp

Kursdagen riktar sig till all personal men särskilt förskolechefer, utredare, t.ex. specialpedagoger och planeringsansvariga vid kommunala och fristående förskolor som i sitt förskolearbete ansvarar för och möter barn i behov av särskilt stöd.

12 december på Ansia i Lycksele

– Anmälan

Datum, pris och plats
Datum: 2012-12-12
Kurs/konferensavgift SEK ex. moms 1,950.00

Skriv ut
9 september, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer