Fastigheter och energianvändning

Energianvändning i regionens fastigheter minskar med 12 procent och solcellsanläggningar finns nu installerade på NUS och Lycksele lasarett.

Regionen vill minska användningen av energi i sina fastigheter, öka inslaget av förnybar el och bygga på ett kretsloppsanpassat och resurssnålt sätt.

Det finns tre mätbara mål för området:

Energianvändning

Mål 1: Den totala energianvändningen i regionens fastigheter har minskat med 23 procent till år 2019.

Resultat 2018

Regionen minskar sin energiförbrukning med 12 procent jämfört med 2009. Några åtgärder som är genomförda i regionens fastigheter är:

  • Belysningsbyten
  • Förbättring av återvinning för ventilation
  • Pumpbyten
  • Fläktbyten
  • Styråtgärder för minskad el- och värmeanvändning
  • Tilläggsisolering av byggnader
  • Kylvärmepump
  • Driftoptimering

Energianvändning 2018

Förnybar elproduktion

Mål 2: Investeringsutgift för förnybar elproduktion installerad i regionens fastighetsbestånd utgör minst 1 procent av årlig kostnad för inköpt el.

Resultat 2018

Regionen har installerat förnybar energi motsvarande en procent av årlig kostnad inköpt el.

Den första solcellsanläggningen togs i bruk hösten 2017. Anläggningen är placerad på Geriatrikens tak på Norrlands Universitetssjukhus och förväntas producera 100 000 kWh/år. Det motsvarar cirka 67 000 mil eller 17 varv runt jorden med en Nissan Leaf (elbil).

Under 2018 har solceller installerats på Lycksele lasarett som förväntas producera 40 000 kWh/år.

Miljöbedömda byggprojekt

Mål 3: I byggprojekt miljöbedöms ingående material enligt byggvarudatabasen Byggvarubedömningen eller motsvarande.

Resultat 2018

Regionen har använt Byggvarubedömningen i 26 procent av byggprojekten under 2018. Byggvarubedömningen är en databas där byggmaterial är bedömda ur miljösynpunkt.