Trafik

Koldioxidutsläppen från tjänsteresorna minskar med 13 procent.

Regionen vill minska koldioxidutsläppen från tjänsteresor, sjukresor och den kollektivtrafik regionen beställer av länstrafiken.

Det finns tre mätbara mål för området.

Tjänsteresor

Mål 4: Koldioxidutsläpp från regionens samtliga tjänsteresor har minskat med 17 procent år 2019.

Resultat 2018

Tjänsteresornas utsläpp av koldioxid har minskat med 13 procent jämfört med 2009. Regionens resor i tjänsten sker med bil, buss, tåg och flyg.

Resor med bil bidrar med drygt 20 procent av koldioxidutsläppen. Ungefär hälften av koldioxidutsläppen kommer från resor med flyg som är det dominerande färdsättet på långa resor. 2,7 procent av resorna mellan Umeå och Stockholm sker med tåg vilket är en liten ökning jämfört med tidigare år.

Koldioxidutsläpp tjänsteresor 2018

Kollektivtrafik

Mål 5: Koldioxidutsläppen per personkilometer* från den kollektivtrafik som regionen beställer av Länstrafiken har minskat med 37 procent och utgör högst 50 gram per personkilometer år 2019.

Resultat 2017

Koldioxidutsläppen från kollektivtrafiken har minskat med 21 procent jämfört med 2014 och uppgår till 62 gram per personkilometer. Kollektivtrafiken i Västerbotten består av busstrafik och tågtrafik. Busstrafiken övergår mer och mer från diesel till andra drivmedel med lägre klimatpåverkan.

*Personkilometer är en måttenhet som beskriver personers transportarbete med ett kommunikationsmedel som t ex bil, buss, tåg, fartyg eller flyg. Körda kilometer multipliceras med det genomsnittliga passagerarantalet. Om två personer färdas fem kilometer med ett kommunikationsmedel är antalet personkilometer tio.

Sjukresor

Mål 6: Koldioxidutsläppen från regionens sjukresor minskar årligen under programperioden.

Resultat 2017

Sjukresorna utgör en stor del av regionens totala transporter. Sjukresor med ambulans, taxi, bårbil och sambulans inom länet har minskat koldioxidutsläppen med 6 procent jämfört med 2016.

Resor till och från arbetet

Under 2018 har en resvaneundersökning genomförts för medarbetarna. Undersökningen finns redivisad i rapporten Underlag till Grön resplan