Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Nya lösningar på byggnadsrelaterad ohälsa?

Inomhusmiljön blir allt viktigare att beakta vid diskussioner om förebyggande hälsovård. Ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa är ett utbrett problem och undersökningar i många Europeiska länder visar på långsiktiga ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser.

Inomhusmiljön blir allt viktigare att beakta vid diskussioner om förebyggande hälsovård. Ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa är ett utbrett problem och undersökningar i många Europeiska länder visar på långsiktiga ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser.

TEMA är ett gränsöverskridande projekt mellan Umeå Universitet i Sverige och Yrkeshögskolan Novia i Finland och har som mål att samordna resurser, utbyta erfarenheter (bästa praxis) och söka nya lösningar på detta problem. Projektet är tvärvetenskapligt och riktar sig främst till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, mät- och analysteknik samt byggnadsteknik och -underhåll, men har även för avsikt att nå ut med information till allmänheten.

Som grund för sökandet efter goda metoder, bästa praxis, avses att först kartlägga kunskap, kunskapsbehov och metoder som används både inom byggnads- och hälsovårdssektorn. Projektresultaten kommer att utmynna i utbildnings- och kursmaterial för fortbildning av valda yrkesgrupper. Med en gemensam kunskapsbas för Sverige och Finland är förhoppningen att personer med inomhusrelaterade besvär blir bemötta av en mer samstämmig syn på problematiken.

Det är viktigt att symtom uppmärksammas, bedöms och hanteras i ett tidigt skede för att förhindra kroniska besvär. Vid förebyggande arbete behövs även att ny kunskap sprids beträffande risk- och exponeringsfaktorer som ger upphov till besvären. TEMA har därför även inneburit nyskapande verksamhet och satsningar på innovativa testmiljöer. Biomonitorering, mätning av olika ämnen i urin, blod eller saliv, är en ny lovande metod att identifiera markörer för luftföroreningar på individnivå.

Välkommen

Stina Lindström KOMIN & Lisa Redin Miljösamverkan Västerbotten

Miljö och hälsoenkät 2013 Västerbotten
Mikael Jonsson Länsstyrelsen Västerbotten

Inledning TEMA
Annika Glader Yrkeshögskolan Novia Vasa

Kunskapsläget beträffande byggnadsrelaterad ohälsa bland aktörer inom sjukvård och hälsoskydd
Ingrid Liljelind Umeå Universitet och Maj-Helen Nyback Yrkeshögskolan Novia

Ospecifika byggnadsrelaterade symtom (SBS) och relaterade miljökänsligheter i Västerbotten och Österbotten
Steven Nordin Umeå Universitet

Metaboliter i humant blod som ett objektivt mått på ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa?
Anna- Sara Claeson och Kåre Eriksson Umeå Universitet

Functional symptoms and indoor air – intervention trial to recover work ability
Sanna Selinheimo & Markku Sainio Arbetshälsoinstitutet i Finland

Kompetensutveckling om fuktskadade byggnader och inomhusmiljö
Annika Glader Yrkeshögskolan Novia

Kommunernas hantering av fuktskadade byggnader
Jessica Ekström Yrkeshögskolan Novia

Utredningsmodeller för fuktskadade betonggolv
Annika Glader Yrkeshögskolan Novia

Hur tillförlitliga är analyserna av VOCar? Jämförelse av laboratorier i Sverige och Finland
Bo Glas Umeå Universitet

Skriv ut

14 februari, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer