Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

– Vi har enormt mycket obebyggd mark. En flexibel syn på byggande i attraktiva lägen skulle kunna vara ett sätt att få människor att flytta till våra kommuner och vilja bo kvar, uttrycker Ewa-May Karlsson.

Lyssna

Regeringen gör omtag i strandskyddsfrågan

– Regeringen har tagit våra synpunkter på allvar och vill undanta strandskyddet från små sjöar och vattendrag, säger Ewa-May Karlsson (C), regionråd, Region Västerbotten.
Regeringen har meddelat att man ger uppdrag till fortsatt utredning om strandskyddet.

– Regeringen har tagit våra synpunkter på allvar och vill undanta strandskyddet från små sjöar och vattendrag, säger Ewa-May Karlsson (C), regionråd, Region Västerbotten.

Regeringen har meddelat att man ger uppdrag till fortsatt utredning om strandskyddet.
Läs mer: 
http://www.regeringen.se/sb/d/18617/a/238833

Flexibel syn ger attraktivt boende
Region Västerbotten har lämnat stark kritik på remiss från Naturvårdsverket och Boverket om bland annat krav på befintlig bebyggelse för uppförande av nya byggnader.
– Västerbotten har enormt mycket obebyggd mark. Genom en flexibel syn på byggande vid vattendrag skulle vi göra det attraktivt att bo och leva i våra kommuner, säger Ewa-May Karlsson.

Uppdrag för avvägd reglering om strandskydd
Regeringens nya uppdrag om fortsatt utredning innehåller att säkra ett lämpligt skydd för dur- och växtlivet i små vattenmiljöer. Och att uppnå en avvägd reglering och därigenom uppnå ökad förståelse och acceptans för strandskyddet. Det nya uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet den 1 november 2014.

Strandnära läge för landsbygdsutveckling
Den tidigare utredningen förespråkade att hanteringen av strandskyddet skulle vara mer lika i hela landet.
– Vi ska värna naturliv och allmänhetens möjligheter att vistas vid vattendrag. Det är en självklarhet. Men strandskyddet behöver hanteras olika i olika delar av landet. Lagen måste istället utvecklas så att LIS-områden verkligen blir ett verktyg för landsbygdsutveckling och nu hoppas vi att det blir så, säger Ewa-May Karlsson.

För mer information:
Ewa-May Karlsson (C), regionråd, Region Västerbotten, ewa-may.karlsson@vindeln.se, 070 663 64 94
Lena Friborg, strateg, miljö, energi och klimat, Region Västerbotten, lena.friborg@regionvasterbotten.se, 070 316 37 22

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Fakta LIS-områden”, områden för ”landsbygdsutveckling i strandnära läge
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Under 2009 och 2010 trädde nya bestämmelser om strandskydd i kraft. Ändringarna av reglerna syftade bland annat till att främja utvecklingen i landsbygdsområden med god tillgång till stränder. Detta skulle ske genom att inom, i översiktsplaner, utpekade områden tillåta vissa lättnader i strandskyddet, att öka det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet samt att effektivisera prövningen genom en samordning av miljöbalken och plan- och bygglagen (prop. 2008/09:119 s. 33-35).

Fakta utvärderingen av lagen om LIS-områden
Naturvårdsverket och Boverket hade på regeringens uppdrag gjort en utvärdering och översyn av det nya regelverk för strandskydd som trädde i kraft 2009 och 2010. Myndigheterna föreslog en mer likvärdig tillämpning av reglerna. Uppdraget redovisades till Miljödepartementet och Socialdepartementet den 1 oktober 2013.
Läs mer om utvärderingen: http://www.boverket.se/Planera/planeringsfragor/Strandskydd/

Skriv ut

29 april, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer