Studie 40 000

Västerbotten står inför en stor utmaning. I den analys som Centrum för regionalvetenskap, CERUM, vid Umeå universitet genomfört på uppdrag av Region Västerbotten uppskattas kompetensförsörjningsbehovet fram till 2025 att uppgå till 40 000 personer. Med utmaningar kommer möjligheter. I Västerbotten jobbar vi aktivt med kompetensförsörjningsfrågan.

Studie 39 000 är ett kunskapsunderlag inom ramen för Kompetensförsörjning och är ett konkret bidrag i informationsspridningen om Västerbottens kompetensförsörjningsutmaningar. Studien genomfördes 2011 och reviderades 2014. En ny rapport finns nu att ladda ner nedan.

Studien ger en bild av hur kompetensförsörjningsbehoven i Västerbotten ser ut de kommande tio åren. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av studiens resultat:

  • I Västerbotten kommer 40 187 personer att gå i pension fram till 2025.
  • Branscherna med störst avgångar är vård och omsorg, jord- och skogsbruk, utbildning och tillverkning.
  • Regionens arbetsmarknad är starkt könsuppdelad
  • Kvinnor från Västerbotten har i genomsnitt en högre utbildningsnivå än män
  • Utrikes födda jobbar i stor utsträckning inom vård och omsorg.

Vid Mötesplats Lycksele i maj 2014 redovisades studien. Se föreläsningen här:

Har du frågor om Studie 40 000?

Kontakta Aurora Pelli, projektledare för Kompetensplattform Västerbotten.

 

Aurora Pelli Strateg Utbildning och Näringsliv
E-post
aurora.pelli@regionvasterbotten.se
Mobil
070-611 57 77