Regional digitaliseringsstrategi

Under 2022 driver Region Västerbotten arbetet med att fram en ny regional digitaliseringsstrategi (RDS) för Västerbottens län. Strategin tar sin utgångspunkt i den Regionala utvecklingsstrategin och fördjupar mål och prioriteringar kopplade till att ta tillvara möjligheterna med digitalisering. Strategin blir en gemensam plattform för länets aktörer och anger utmaningar, möjligheter och mål för länet.

Region Västerbotten har tagit fram ett remissförslag som skickats ut till utvalda aktörer i regionen, men vi välkomnar alla som är intresserade att inkomma med inspel och synpunkter på remissförslaget. 

Remissförslag-Regional digitaliseringsstrategi för Västerbotten 2022-2030

Remissförslaget har tagits fram i bred dialog med aktörer från offentliga, privat och idéburen sektor.

Beslut om ny digitaliseringsstrategi planeras att tas i december 2022 av den Regionala utvecklingsnämnden.

Vänligen skicka ert remissvar, samt eventuella frågor, till rds@regionvasterbotten.se  senast den 20 september 2022

 

 

 

Magnus Rudehäll Enhetschef Digitalisering och Innovationsledning
E-post
magnus.rudehall@regionvasterbotten.se
Mobil
070-608 48 88
Bild på Magnus Rudehäll