Regional innovationsstrategi

Välkommen att lämna synpunkter på förslaget till regional innovationsstrategi (RIS) för Västerbottens län.

Ni hittar förslaget genom att klicka på denna Länk 

Under 2021-2022 driver Region Västerbotten arbetet med att fram en ny regional innovationsstrategi (RIS) för Västerbottens län. Strategin tar sin utgångspunkt i den Regionala utvecklingsstrategin och fördjupar mål och prioriteringar kopplade till att stärka Västerbottens innovationskraft. Strategin blir en gemensam plattform för länets aktörer och anger utmaningar, möjligheter och mål för länet.  

Remissförslaget pekar på behovet att stärka länets kapacitet och förmåga till förnyelse och transformation. I många avseenden har Västerbotten goda förutsättningar att bibehålla och vidareutveckla den höga innovationsförmågan, där regionen idag är stark europeiska och svenska jämförelser. Det finns dock stora inomregionala skillnader mellan geografiska platser, branscher och sektorer. Strategin betonar innovation som en nyckelförmåga för att uppnå regionala och globala mål, och det är därför viktigt att hela länets innovationsförmåga stärks. 

Remissförslaget har tagits fram i bred dialog med aktörer från offentliga, privat och idéburen sektor under perioden april - november 2021. Beslut om ny innovationsstrategi planeras att tas i maj 2022 av den Regionala utvecklingsnämnden. 

Vänligen skicka remissvar, samt eventuella frågor, till ruf.ris@regionvasterbotten.se senast den 11 mars 2022.

Välkommen med inspel!

 

 

Magnus Rudehäll Enhetschef Digitalisering och Innovationsledning
E-post
magnus.rudehall@regionvasterbotten.se
Mobil
070-608 48 88
Bild på Magnus Rudehäll