Fallförebyggande projekt

Fallförebyggande åtgärder i Västerbotten

EU-projektet ‘Prevention of Falls Network for Dissemination’ (ProFouND)

ProFouND består av arbetsgrupper (workpackages) som på olika sätt ska främja, sprida och samordna den bästa tillgängliga kunskapen inom området fallprevention för äldre. Västerbotten är medlem i ProFouND och FoU Välfärd Region Västerbotten, lokalt ansvarig för projektet, koordinerar arbetet som utförs tillsammans med Umeå kommun, Skellefteå kommun, Västerbottens läns landsting samt Umeå Universitet.

Det finns stark evidens att fysisk träning, med fokus på balans och muskelstyrka i benen, förebygger att äldre personer faller. Därför genomförs nu kaskadutbildning för att sprida kunskap om fallpreventiv träning. – Otago Exercise Programme (OEP) Programmet har utvärderats i flera studier av hög kvalitet

Under hösten 2014 skedde en utbildning av så kallade ”Otagoinstruktörer” där deltagarna blev certifierade att utbilda Otago-ledare. Dessa ledare förväntas i sin tur att kunna hålla i utbildningar till äldre sköra personer som har svårigheter att klara sitt eget boende. Effekten av träningen är framförallt en ökad styrka och bättre rörelseförmåga samt minskade fallskador. Träningen kan också leda till en bättre kognitiv förmåga.

Västerbottens län var först ut i Sverige med denna möjlighet till Otagoinstruktörer, men förhoppning finns att fler län i Sverige ska kunna erbjuda utbildningen och för tillfället pågår det planering med Region Skåne.

Det finns för närvarande Otago-ledare i Norge, Tyskland, Österrike, Storbritannien, Grekland, Sverige, Spanien. ProFouND planerar även att utbilda i Italien under våren 2015

Förebygga fallolyckor hos äldre
Fallolyckor är vanliga hos personer i åldern 65 år och äldre och är den vanligaste orsaken till skador i denna åldersgrupp. Det kan få allvarliga konsekvenser så som, lidande, nedsatt funktion, minskat självförtroende att utföra vardagliga aktiviteter, en förlust av självständighet och fallskador kan också leda till dödsfall.  Både sjukvård och omsorgskostnaderna kan reduceras om fallen reduceras. Styrka, flexibilitet, balans och reaktionsförmåga anses vara de riskfaktorer som lättast kan förbättras genom träning. Även personer i mycket hög ålder kan förbättra sin styrka och balans för att uppnå stabilitet och undvika fallolyckor.

Evidens
Otago övningsprogram har utvecklats och testats i fyra kontrollerade studier av en forskargrupp vid University of Otago Medical School , Nya Zeeland , som letts av professor John Campbell. Programmet har utvärderats i forskningsstudier och har tillämpats, införts i flera länder.

Läs mer om resultaten i Otago Exercise Programme

Övriga studier kring Otago Exersice finner du här

Hemsida: http://profound.eu.com/

Kort beskrivning av projektet: ProFouND D1-1 Brief Description

Poster om ProFouND: ProFouND Poster A0 3mm Bleed

Professor Dawn Skelton informerar om kaskadträningen, hur det går till rent praktiskt för de som bestämt sig att anordna en kaskadutbildning.

Ladda ner Otago träningsprogram här.

Förstasidan av Otago träningsprogram