Barns behov i centrum - BBIC

barn står på stranden och tittar ut över vattnet
Foto: Danielle MacInnes från Unsplash

BBIC

Barn och unga som behöver stöd och insatser ifrån socialtjänsten har rätt att oavsett var i landet man bor få en rättvis bedömning och individuella  insatser som är utformade utifrån barnet och ungdomens specifika behov.

BBIC är en behovsinriktad arbetsmodell som kan ge systematik för en mer likvärdig handläggning vid utredning och insatser för barn och unga i socialtjänsten. Se vidare Socialstyrelsens information om BBIC

FoU Socialtjänst och länets BBIC-samordnare genomför nätverksträffar för länets BBIC-ansvariga och utbildare tre gånger per år. Nätverket utgör ett stöd i det praktiska arbetet med BBIC och ger möjlighet till samordning av arbetet på regional nivå. Nätverket är kopplat till det nationella stöd som ges av Socialstyrelsen genom nationella nätverksträffar med BBIC-samordnare och utvecklingsledare i länen.