Basutbildning

Under hösten 2018 arrangerades basutbildning ”Riskbruk, missbruk och beroende” för tionde gången i länet. Sammantaget har fler än 1000 personer i länet gått basutbildningen som baseras på SKL´s grundmaterial från Kunskap till Praktik, samt på riktlinjerna Vård och stöd vid missbruk och beroende, som publicerades våren 2015. Utbildningen planeras av PUMAC – (Planeringsgruppen för Utbildningar inom Missbruksområdet i AC län) och genomförs i samarbete mellan FoU Välfärd, Länsstyrelsen, Västerbottens läns landsting och Skellefteå kommun.

Kontaktperson i Västerbotten är utvecklingsledare Lena Häggström

Målgrupp

De yrkesgrupper som möter och/eller arbetar med riskbruk, missbruk och beroende inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, kriminalvård, polisen och andra berörda verksamheter såväl inom privat, offentlig och ideell sektor.

Mål

Målet med fortbildningen är:

  • att de aktuell kunskap till alla de yrkesgrupper som i sitt arbete kommer i kontakt med riskbruk, missbruk och beroende
  • att genom ökad kunskap och respekt för egen och andras kompetens inom eller utanför den egna organisationen, inspirera till ett dynamiskt fungerande samarbete med fokus på individens behov,
  • att erbjuda kunskap om evidensbaserad praktik
  • att bidra till att professionen och huvudmännen själva utvecklar kunskap och metoder genom dokumentation, uppföljning, utvärdering, erfarenhetsutbyte och genom att ta del av forskningsresultat.
Lena Häggström Utvecklingsledare – missbruksområdet
E-post
lena.haggstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070 – 333 96 44