Funktionshinder

Trasig träbrygga som ligger i vatten
Foto: Tom Butler från Unsplash

Inom området personer med funktionsnedsättning erbjuder vi på FoU Välfärd ett regionalt stöd till kommunernas socialtjänst att i samarbete med hälso- och sjukvården tillvarata brukarnas erfarenhet och synpunkter i sin planering, genomförande av verksamheter och som underlag för beslut. Vi arbetar företrädesvis med fokus på LSS målgrupp.

Utgångspunkter för arbetet inom funktionshinderområdet i Västerbotten
Exempel på det stödet beskrivs närmare under de olika flikarna inom ”Funktionshinder”.

Nationella Kompetensrådet (NKR)
Nationella kompetensrådet är en av flera samarbetsparter och en del av Vård- och omsorgscollege. I det nationella nätverket bidrar representanter från olika delar av landet till utveckling och nytänkande inom funktionshinderområdet som även kommer den regionala nivån till del.
Läs mer om allt som pågår på
https://www.vo-college.se/nationella-kompetensradet-inom-funktionshinderomradet

I Västerbotten finns två representanter i NKR:
Magnus Borlin – Umeå magnus.borlin@umea.se
Berit Norén – Skellefteå berit.noren@skelleftea.se

logga för innovationsguiden

Användardriven innovation – nya utmaningar kräver nya sätt att tänka
Innovationsguiden drivs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor.
I några av de projekt som presenteras inom funktionshinderområdet har olika tjänstedesignverktyg använts. Läs mer i guiden och ta del av filmer och verktygslåda   http://innovationsguiden.se/

Logga för kunskapsguiden

Under fliken Funktionshinder hittar du bästa tillgängliga kunskap som rör personer med funktionsnedsättningar och kommer att vara uppbyggt kring olika teman. Dessa teman har två funktioner, dels att beskriva centrala sjukdomar, tillstånd eller ämnesområden på ett övergripande och pedagogiskt sätt, dels att fungera som en samlingspunkt för nationella aktörers olika kunskapsstöd, webbutbildningar och filmer.
Socialstyrelsen är ansvarig utgivare.

Du kan registrera dig på sidan nedan och få nyheter veckovis till din egen e-postadress.
Gå in på http://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Sidor/default.aspx