Min Plan

Min Plan – Brukarmedverkan och delaktighet på individnivå FoU Välfärd genomförde ett pilotprojekt tillsammans med tjänstedesignföretaget Joyn Service Design i tre kommuner i länet som avslutades 2015.

Beskrivning av innehållet i Min plan

Resultatet av pilotprojektet blev ”Min Plan”, vilket kan beskrivas som en konkretisering av och förberedelser inför genomförandeplanen på individnivå. Min Plan kan också fungera som ett stöd för den enskilde att tillsammans med en handledare kontinuerligt formulera och följa upp sina egna önskemål eller behov av förändringar i sitt liv.
I slutrapporten beskrivs designprocessen kopplat till brukarmedverkan och den kan laddas ner nedan som pdf.

2017 påbörjade LSS-boenden i Vännäs och Vilhelmina kommuner att anpassa materialet för boendesituationen, utbilda sin personal och har erbjudit Min Plan till några personer i sina boenden i ett första steg. Materialet till Min Plan kan ladda ner som pdf eller beställas var för sig eller som ett paket från FoU Välfärd.
Kontaktuppgifter se nedan

Länk till att ladda ner materialet finns nedan

Vad är Tjänstedesign?
Samverkan med brukaren för att utforma en tjänst som de behöver och kan använda” – …. så beskriver vi det kortfattat i vår rapport.
FoU Välfärd ingår i det nationella ”Nätverket för design av hälso- och välfärdstjänster” som drivs av SKL.

Tjänstedesignverktyg
finns det exempel på i Experiolab.se/verktygsladan/ Verktygen är utvecklade tillsammans med den som ska använda tjänsten. Även länkar vidare till olika nationella designprojekt inom Vård och Hälsa.
Innovationsguide visar praktiska exempel som steg för steg ger stöd i processen http://innovationsguiden.se

Margaretha Hägglund Utvecklingsledare – Funktionshinderområdet
E-post
margaretha.hagglund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-563 37 09