Nätverk för samverkan

För kunskapsspridning och verksamhetsutveckling i länet har både nationella och regionala nätverk i länet stor betydelse. FoU Välfärd har representation i flertalet av SKL´s nationella nätverk som MILK, BBIC/Barn och Unga, Nätverken för funktionsnedsättning, Uppföljning och analys samt Äldre, vidare RSS-nätverket, LOKE-nätverket samt SBU´s metodnätverk. FoU Välfärd i Västerbotten ingår också på chefsnivå i nationella intresseföreningens styrelse För FoU Välfärd i landet, samt i styrelsen för Svenska föreningen för alkohol och drogforskning, SAD.

spindelnät
Foto: Nicolas Picard från Unsplash

För att information och kunskap på bästa sätt ska nå ut till kommunerna och de personer och verksamheter som är berörda, och för att samla lokala frågeställningar och utvecklingsbehov och vid behov även ta dessa till nationell nivå, har vi tillgång till ett antal regionala nätverk i länet. Syfte och sammansättning kan variera.

Förutom de givna grupperingarna av socialchefer och socialnämndsordföranden finns i länet följande nätverk:

  • IFO-chefsnätverk
  • MAS-nätverket
  • BBIC-nätverket
  • Chefsnätverk inom funktionshinderområdet
  • PUMAC – planeringsgruppen för utbildningar inom missbruksområdet i AC län
  • NUA – Regionalt nätverk för uppföljning och analys
  • Nätverk för stödpersoner -EKB
  • Nätverk för Uppdrag psykisk hälsa
  • Länssamrådsgrupp för ANDT
  • Kunskapsnätverket – FoU Välfärd, Umeå universitet, Västerbottens läns landsting