Om FoU Välfärd

FoU Välfärd i Västerbotten startade den 1 februari 2011 utifrån huvudmännens viljeinriktning att skapa en regional enhet för kunskapsutveckling inom kommunernas socialtjänst och angränsande landstingsverksamheter. Verksamheten startade även som ett resultat av den landsomfattande satsningen på en plattform för en Evidensbaserad Praktik som tecknades genom gemensamma överenskommelser mellan dåvarande regering och Sveriges Kommuner och Landsting.

En bok ligger uppslagen på ett bord
En bok ligger uppslagen på ett bord
Foto: Jonas Jacobsson från Unsplash

Vid FoU Välfärd arbetar forskningsledare och utvecklingsledare med kunskapsbildning ur en rad olika aspekter. Det kan handla om att bistå verksamheter inom kommuner och angränsande hälso-och sjukvård med kunskaps- och metodstöd i utvecklings-, uppföljnings- och utvärderingsarbete. Här bedrivs även praktiknära forskning, ofta i samverkan med universitet eller andra aktörer, samt att synliggöra och tillvarata kunskap från professionerna och brukarna.

FoU Välfärd bidrar med verksamhetsnära stöd baserat på ett kritiskt tänkande och en forskande nyfikenhet.

Styrgrupp för FoU Välfärd är Länssamordningsgruppen med representation från socialtjänst och landsting och som i sin tur bereder ärenden för beslut till förtroendevalda i AC Konsensus.