Uppföljningsmodell EKB

Uppföljning för verksamhetsutveckling

FoU Välfärd genomför i  samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten ett projekt med att ta fram en uppföljningsmodell för mottagandet av ensamkommande barn på HVB-hem, stödboende och träningslägenheter i länet. Syftet är att modellen ska kunna användas i alla kommuner och vara ett verktyg för verksamhetsutveckling med målet att förbättra mottagandet.

Med mottagandet menas den process som startar med att ett barn eller en ungdom kommer till ett asylboende, tills dess att barnet eller ungdomen flyttar ut i eget boende eller återförenas med sina vårdnadshavare.

Vad är ett gott mottagande?

Med hjälp av en arbetsgrupp bestående av personal från boenden i fem pilotkommuner har projektledningen undersökt vad ett gott mottagande är. De ensamkommande ungdomarnas erfarenheter har lyfts in genom olika rapporter där ungdomarnas synpunkter beskrivits.

Ett gott mottagande handlar bland annat om möjlighet till bostäder, sysselsättning, sjukvård, skola och fritidsaktiviteter. Även boendenas samverkan med föreningar, skola och hälso- och sjukvård spelar in. Ett gott mottagande innebär också att ungdomarna får möjlighet till goda skolresultat, uppleva begriplighet och delaktighet samt känna förtroende och trygghet. De olika aspekterna på ett gott mottagande har formulerats som variabler, prioriterats och sorterats utifrån struktur-, process- och resultatkvalitet. Dessutom har de sorterats i tre nivåer; samhällsnivå, verksamhetsnivå och individnivå.

Länsrapport 2016

Nu finns 2016 års resultat sammanställda i en länsrapport som kan läsas här: Mottagandet av ensamkommande barn i Västerbotten – Länsrapport 2016

Enkäter och återkopplingsmaterial

Uppföljningsmodellen består just nu av två olika webbenkäter (samt introduktionsmaterial, översättningar o.dyl.) och återkopplingsmaterial för vidare arbete med boendets egna resultat. En första enkätinsamling genomfördes under våren 2016 och tillsammans med resultatet från en andra enkätomgång under hösten kommer en länsrapport att publiceras för erfarenhetsutbyte för länets boenden för ensamkommande barn.

Läs mer eller kontakta oss

Vår FoU rapport om modellen finns här i två versioner: Mottagandet av ensamkommande barn i Västerbotten – webb (för att läsa på skärm) och Mottagandet av ensamkommande barn i Västerbotten – utskrift (för utskrift). Rapporten kommer även finnas tillgänglig i tryckt format inom kort.

Du kan också läsa mer här: Kort sammanfattning av Uppföljningsmodell EKB

Om du vill veta mer om vår uppföljningsmodell är du välkommen att kontakta oss:

Daniel Örnberg Utvecklingsledare – Systematisk uppföljning
E-post
daniel.ornberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-575 75 81