Kunskapsguiden

Kunskapsguiden är en nationell plattform som samlar befintlig och ny kunskap inom områdena Evidensbaserad praktik (EBP), Psykisk ohälsa, Äldre, Missbruk och beroende, Barn och unga, Funktionshinder samt Webbutbildningar. Dessutom finns fliken § som innehåller en gemensam författningssamling avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa mm.

Kunskapsguiden ska ge dig bästa tillgängliga kunskap samt stöd och vägledning i din yrkesroll. Kunskapsguiden ska samla bästa tillgängliga kunskap och innehållet ska vara kvalitetsgranskat, målgruppsanpassat och pedagogiskt. Syftet med kunskapsguiden är att underlätta kunskapsstyrning, kunskapsspridning och kunskapsinhämtning samt att främja personal på alla nivåer att använda den mest aktuella kunskapen och de bästa metoderna och modellerna.

Logga för kunskapsguiden

Guiden är utgiven av Socialstyrelsen i samverkan med: Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, Statens folkhälsoinstitut, Sveriges kommuner och landsting, SKL, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Länk till sidan hittar du här – kunskapsguiden.se