Metodguiden

Metodguiden är en webbaserad informationstjänst om det vetenskapliga kunskapsunderlaget för insatser och bedömningsmetoder som är eller kan bli aktuella för socialt arbete i Sverige. Metodguiden knyter an till Socialstyrelsens övergripande uppdrag om att stödja socialt arbete att bli evidensbaserad. Metodguiden beskriver vad som fungerar bättre respektive sämre och gör den vetenskapliga informationen förståelig och tillgänglig.

Socialstyrelsens arbete med metodguiden syftar till att undersöka och granska insatsernas effekter. I granskningsprocessen ingår att bedöma den vetenskapliga säkerheten hos de studier som ligger till grund för granskningen. Syftet med granskningsprocessen av bedömningsinstrument är att identifiera och kommentera styrkor och svagheter i metodens dokumentation och tekniska kvaliteter. Granskningarna ska ske rättvist och vara fria från personliga intressen.

Läs mer på:
– socialstyrelsen.se