Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Foto från en av de hearingar som genomförts i samband med utformningen av strukturfondsprogrammen. Foto: Mariann Holmberg

Lyssna

Europeiska strukturfondsprogram godkända av EU-kommissionen

​I strid ström ramlar beskeden in om antagna program som gäller för perioden 2014–2020, motsvarande ett flertal hundra miljoner Euro.
– Med beskeden får Västerbotten och norra Sverige en rejäl julklapp. Vi kan se fram emot att regionens utvecklingsarbete tar fart med full kraft i början på nästa år, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

​I strid ström ramlar beskeden in om antagna program som gäller för perioden 2014–2020, motsvarande ett flertal hundra miljoner Euro.
– Med beskeden får Västerbotten och norra Sverige en rejäl julklapp. Vi kan se fram emot att regionens utvecklingsarbete tar fart med full kraft i början på nästa år, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Tillväxt och sysselsättning
Gemensamt för strukturfondsprogram är att de handlar om tillväxt och sysselsättning inom olika områden exempelvis entreprenörskap, innovationer, energifrågor och mycket mer.
Region Västerbotten har under nära två år arbetat med framtagande av Regionalt strukturfondsprogram för Övre Norrland, Regionalt handlingsprogram för Europeiska Socialfonden och Botnia-Atlanticaprogrammet som är gränsregionalt samarbete mellan regioner i Sverige, Finland och Norge.

Därutöver meddelas besked om att Nordprogrammet är godkänt som är motsvarigheten till Botnia-Atlanticaprogrammet fast längre norrut, men som även inbegriper den nordliga delen av Västerbotten. Antaget är också Norra Periferiprogrammet som omfattar nordliga regioner i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Island och Färöarna. Interregprogram för samarbete mellan Sverige och andra länder blir just nu antagna i en strid ström.

Utlysningar direkt på det nya året
Utlysningar i de olika programmen är beräknade att starta direkt på det nya året och bland annat är den 15 januari satt för Botnia-Atlanticaprogrammet.
– Jag uppmanar alla organisationer som har intresse av att starta och driva projekt att hålla ögon och öron öppna. För vi har en väldigt spännande tid framför oss och jag är övertygad om att vi under perioden fram till 2020 kommer se många spännande och banbrytande projekt som har avgörande betydelse för vår regions attraktivitet, utveckling och tillväxt, säger Erik Bergkvist.

För mer information
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Katarina Molin, chef för Analys, planering och projektutveckling, 070 342 72 34
Anna Lassinantti, chef för Näringsliv och samhällsbyggnad, 070 514 63 75
Terese Ryndal, samordnare av regionalt strukturfondsprogram, 070 690 57 06
Niklas Gandal, samordnare av regional handlingsplan för socialfonden, 070 625 57 37
Annika Blomster, samordnare av Botnia-Atlanticaprogrammet, 070 302 79 40

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43

——————————-

Kort fakta om några av strukturfondsprogrammen

Regionalt strukturfondsprogram för Övre Norrland inbegriper utvecklingsprojekt i Västerbotten och Norrbotten.
Fem tematiska områdena: Forskning, teknisk utveckling och innovation, Ökad användning av och kvalitet på informations- och kommunikationsteknik, Öka små och medelstora företags konkurrenskraft, Övergången till en koldioxidsnål ekonomi, Transport och infrastruktur
Utformandet av mål och insatser har präglats av ett genus- och integrationsperspektiv för att nå mesta möjliga utveckling och tillväxt av EU-finansiering under 2014–2020. Bland de nya infallsvinklarna kan nämnas, breddning av innovationsbegreppet – att innovationer kan vara mer än produkter och även kan omfatta processer och tjänster, nya sätt att organisera arbetet eller exempelvis nya marknader, betoning på utvecklingsinsatser inom regionens fokusområden och genom skärningspunkter mellan branscher, ökat nyttjande av digitala tjänster samt insatser för energieffektivisering och övergång till förnybar energi.
Programmet hanterar 212 miljoner Euro för perioden 2014–2020

Regional handlingsplan för Socialfondsprogrammet i Övre Norrland
Handlingsplanen har två programområden. Programområde 1 är inriktad på kompetensutveckling som stärker individers ställning på arbetsmarknaden och som underlättar kompetensförsörjning i offentlig, privat och idéburen sektor. Programområde 2 syftar till att få prioriterade grupper i eller närmare arbete. De prioriterade målgrupperna är: Unga (15-24 år), nyanlända invandrare, långtidssjukskrivna, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, långtidsarbetslösa och personer utanför arbetsmarknaden.
Nyheter för programperioden är bland annat att möjligheten att blanda målgrupper i programområde 1 och 2 underlättas, kopplingen mot den nationella arbetsmarknadspolitiken är tydligare samt att en nationell handlingsplan kompletterar de åtta regionala handlingsplanerna.
Under perioden 2007-2013 fördelades 434 miljoner SEK av det nationella socialfondsprogrammets budget till Övre Norrland. Anslaget för perioden fram till 2020 är fortfarande under bearbetning, men beräknas till att uppgå i närheten av beloppet för föregående period.

Botnia-Atlanticaprogrammet inbegriper Västerbotten, Västernorrland och Nordanstigs kommun i Gävleborg i partnerskap med andra regioner i Norge och Finland.
Insatsområden: innovation, näringsliv, miljö, transporter
Inom programmet föreslås insatser för att förbättra beredskapen att hantera miljöutmaningar, tillskapande av kompetenscentra där universitet, forskningsinstitut, näringsliv, myndigheter och det omgivande samhället kan mötas i virtuella och fysiska noder, innovativt nyttjande och utveckling av natur och kulturarv, att stärka det gränsöverskridande affärssamarbetet och insatser för att skapa förutsättningar för förbättrade öst-västliga kommunikationer i programområdet.
Programmet hanterar omkring 61,3 miljoner Euro under perioden 2014–2020. Av detta är 36,3 miljoner EU-stöd och resterande nationell medfinansiering från Sverige och Finland. Utöver detta tillkommer norsk finansiering.

Norra Periferi- och Arktisprogrammet för 2014–2020 utgör ett samarbete mellan regioner i nio länder: Finland, Irland, Sverige, Skottland, Nordirland, Färöarna, Grönland, Island och Norge.
Programområdet som gränsar till Canada i väster och Ryssland i öst kommer hantera samarbetet kring att stärka samhällens konkurrenskraft, främja entreprenörskap, främja förnyelsebara energikällor och energieffektivitet och natur- och kulturarvs frågor.
Programmet hantera 56 miljoner Euro i EU-stöd under perioden 2014–2020

Skriv ut

19 december, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer